BOI ดันไทยฐานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ป้อนพม่า

BOI ดันไทยฐานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ป้อนพม่า

บีโอไอ ดันไทยเป็นฐานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ป้อนพม่าขยายโอกาสการลงทุนหลังพม่าเปิดประเทศ

         นางวาสนา มุทุตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บีโอไอมีแผนที่จะนำคณะนักธุรกิจพม่าไปชมโรงงานผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในไทย พร้อมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจคณะนักธุรกิจพม่ากับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และโอกาสการร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนไทยในพม่าและแผนกิจกรรมในปี 2555 ให้กับคณะนักธุรกิจของพม่า

    ทั้งนี้ คณะผู้แทนคณะใหญ่จากพม่าที่มาจะเป็นกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ที่ต้องการเข้ามาหาตัวแทนจำหน่ายเพื่อส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนไปพม่า หลังจากที่พม่าได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ทำให้เศรษฐกิจเติบโตในทางบวก จึงเป็นโอกาสของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยที่จะใช้โอกาสนี้สร้างพันธมิตรทางการค้า

NEWS & TRENDS