DITP หนุน SMEไทย โกยเงินจีน-เวียดนาม

สำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก จัดอบรมหลักสูตร “SMEs Chic : ตะลุยธุรกิจ พิชิตตลาดจีนและเวียดนาม” เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อเศรษฐกิจการค้าไทย เผยลู่ทางขยายธุรกิจไทยให้เติบโตในตลาดจีนและเวียดนาม


       สำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก  จัดอบรมหลักสูตร “SMEs Chic : ตะลุยธุรกิจ พิชิตตลาดจีนและเวียดนาม”   เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อเศรษฐกิจการค้าไทย  เผยลู่ทางขยายธุรกิจไทยให้เติบโตในตลาดจีนและเวียดนาม  
 
สำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก  โดยกรมส่งเสริมการส่งออก  กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้ช่องทางและโอกาสในการขยายธุรกิจสู่การส่งออก ให้แก่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และ SMEs ไทย ภายใต้หลักสูตร “SMEs Chic : ตะลุยธุรกิจ พิชิตตลาดจีนและเวียดนาม”  โดยคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขามาให้ความรู้และปูทางสู่การส่งออกแบบองค์รวมเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2555 นี้   
 
  กิจกรรมที่สำคัญประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้ วิเคราะห์โอกาสเติบโตในการขยายธุรกิจ เพื่อส่งออกสู่ตลาดจีนและเวียดนาม รวมถึงผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการค้าไทยในอนาคต โดย ดร.เกษม  พิพัฒน์เสรีธรรม ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการตลาดแถวหน้าของเมืองไทย  การบรรยายให้ความรู้แนวทางการทำธุรกิจแบบไม่ตีกรอบสู่ตลาดจีนและเวียดนาม เสริมด้วยแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย  รวมถึงสร้างแบรนด์สินค้าให้แตกต่างไฉไล  การจัดการระบบโลจิสติกส์ด้วยนโยบายเชิงรุก  การเขียนแผนธุรกิจด้านการตลาดสมัยใหม่ที่ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การทำธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตที่ช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้ดี  ปิดท้ายด้วยการเสวนาเข้มเจาะลึกตลาดส่งออกจีนและเวียดนาม โดยเหล่าคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่ผนึกแนวร่วมมาให้ความรู้แบบรอบทิศ
 
เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ รวมทั้ง SMEs ที่เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการได้เข้าใจแนวทางการรุกธุรกิจเพื่อส่งออกอย่างลึกซึ้งและเห็นภาพองค์รวม ทางสำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก จึงได้จัดให้มีการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานในสถานที่จริง โดยความอนุเคราะห์ของบริษัท วี เซิร์ฟ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเปิดโอกาสให้ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบการขนส่ง ร่วมด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ให้โอกาสในการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมทางความคิดเพื่อต่อยอดธุรกิจในยุค 2012  
 
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกคูหาประชาสัมพันธ์โครงการ DITP SMEs Club และกิจกรรมต่างๆ ของกรมส่งเสริมการส่งออก และหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรรวมกว่า 12 หน่วยงาน  โดยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการส่งออก  ที่มุ่งมั่นผลักดันศักยภาพ SMEs ไทย ให้ก้าวทันกระแสโลกการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงธุรกิจสินค้าและบริการให้แข่งขันได้อย่างมั่นใจในเวทีการค้าส่งออก
 

NEWS & TRENDS