DBD ขึ้นเหนือจัดสัมนาเสริมแกร่งผู้ประกอบการรับ AEC

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าจัดสัมมนา “ทางรวย ทางรอด ธุรกิจไทยยุค AEC” ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจขานรับการเปิดตลาด AEC ในปี 2558 หวังผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดเดินหน้าสู่ตลาดอาเซียน ด้วยกลยุทธ์เชิงรับ เชิงรุก และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ


        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เดินหน้าจัดสัมมนา “ทางรวย ทางรอด ธุรกิจไทยยุค AEC”  ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย  ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2555  เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจขานรับการเปิดตลาด AEC  ในปี 2558  หวังผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดเดินหน้าสู่ตลาดอาเซียน ด้วยกลยุทธ์เชิงรับ  เชิงรุก  และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 
        นางสาวพิกุล   ทักษิณวราจาร  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                 ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในทุกจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง  และในวันที่ 9 – 10  มีนาคม  2555 นี้  ได้กำหนดจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  
 
       “พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายมีจุดเด่น คือ สามารถเชื่อมต่อเส้นทางสู่ประตูอาเซียนไปยังประเทศลาว  กัมพูชา  จีน พม่า  และอินเดีย  ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดที่จะได้ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบดังกล่าว  โดยการอบรมสัมมนา “ทางรวย ทางรอด ธุรกิจไทยยุค AEC” ในครั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจด้วยหลักสูตรติวเข้ม  2  หลักสูตร  คือ

        หลักสูตร “สร้างพันธมิตรธุรกิจไทยสู่ตลาด AEC”  เป็นการสร้างขีดความสามารถและพลังของผู้ประกอบธุรกิจ  โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ ให้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ  การใช้กลยุทธ์การตลาดยุคดิจิตอล และการนำเสนออย่างไรให้ขายสินค้าได้  เพื่อเตรียมใช้ประโยชน์จากตลาด AEC เสริมต่อด้วยกิจกรรมสร้างพันธมิตรธุรกิจ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในการทำการค้า  การตลาดทุกระดับจากผู้ประกอบธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิ   เพื่อขยายผลสู่ความร่วมมือกันในการทำธุรกิจ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และสร้างแผนที่ทางธุรกิจร่วมกันไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2555
 
        หลักสูตร “พัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ AEC” เป็นการสร้างกลยุทธ์เชิงรุก สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์    ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดตลาดอาเซียนที่จะส่งผลให้การแข่งขันมีความเข้มข้นมากขึ้น  ซึ่งธุรกิจโลจิสติกส์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของภาคอื่นๆ  มีผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าได้อย่างยั่งยืน
  
        โดยจะนำผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสน และคัดเลือกเข้าร่วมการสำรวจเส้นทางเชื่อมต่ออาเซียน  เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์  ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ให้สามารถนำมาใช้พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม   
 
        การจัดสัมมนา  “ทางรวย ทางรอด ธุรกิจไทยยุค AEC”  ที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้  เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นและต้องการโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเพื่อไม่ให้เป็นผู้พลาดโอกาสในการสร้างธุรกิจไทยในตลาด AEC   โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ -  5 มีนาคม 2555  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่         โทร. 0 2547 5964,  0 2547 5955, 053-744116  หรือ  www.dbd.go.th 
 

NEWS & TRENDS