กรมพัฒนาธุรกิจขึ้นเหนือปั้นนักออกแบบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติวเข้มผู้ประกอบการหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ” ตามโครงการสรรค์สร้างนักออกแบบ นักการตลาด และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิก Biz Club จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ หวังเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติวเข้มผู้ประกอบการหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ” ตามโครงการสรรค์สร้างนักออกแบบ นักการตลาด และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิก Biz Club จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ หวังเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น

      นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพันธมิตรเครือข่าย Biz Club จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) กลุ่มผู้ประกอบการเทศบาลเมืองต้นเปา กลุ่มเครื่องเงินวัวลาย สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรม บ้านถวาย และสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ กลุ่มละ 10 ราย รวม 50 ราย โดยมุ่งให้สมาชิกเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมสมัย รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายนักออกแบบ นักการตลาด และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

       “หลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้แล้ว จะจัดอบรมต่อเนื่องให้กลุ่มเป้าหมายรายเดิมในหัวข้อ “ช่องทางการตลาดและตราสินค้า” หลังจากนั้นจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดดเด่นและมีผลการประเมินหลังการอบรมอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน ๒๐ ราย เข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึก (Deeply Consult) เป็นกิจกรรมสุดท้าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณภาพใหม่ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอต่อไป”

       ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เครือข่ายธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ (Biz Club Chiangmai) ในสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๗๓๖ – ๗ โทรสาร 0-5311-2738 หรือ E-Mail : chiangmai@dbd.go.th

NEWS & TRENDS