ธุรกิจญี่ปุ่นไว้ใจ SJC ช่วยเสริมศักยภาพ

ธุรกิจญี่ปุ่นไว้ใจ SJC ช่วยเสริมศักยภาพ

       ผศ.ดร.กฤษติกา  คงสมพงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงการจัดตั้งศศินทร์เจแปนเซ็นเตอร์  (Sasin Japan Center หรือ SJC) ว่า       เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางขององค์กรการค้าจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักธุรกิจ นักลงทุน และบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งการให้คำปรึกษาด้านการจัดการให้กับธุรกิจในรูปแบบของการจัดอบรม สัมมนา การศึกษาและวิจัยความเป็นไปได้ของการตลาด และการลงทุนของธุรกิจทุกประเภท 

สำหรับการวิจัยและพัฒนานั้น SJC ได้รับความร่วมมือจาก JMAC (Japan Management Association Consulting) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ที่ผ่านมา Sasin Japan Center ได้รับความสนใจและไว้วางใจจากนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เห็นได้จากมีบริษัทขนาดใหญ่ได้ส่งผู้บริหารเข้าร่วมโปรแกรมอบรมและสัมมนา เพื่อศึกษากลยุทธ์การทำธุรกิจในประเทศไทย เช่น Sony Thai Co. Ltd ,  Terumo (Thailand) Company Limited  และ  NEC Corporation (Thailand) Ltd. ไม่ใช่เฉพาะองค์กรการค้าของญี่ปุ่นเท่านั้นที่เห็นความสำคัญของการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ แต่หน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น เช่น  ไจก้า (JICA) ได้ขอความร่วมมือกับ Sasin Japan Center (SJC) เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนในไทย

ทั้งนี้ บทบาทของ SJC ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการและแก้ปัญหาสำหรับธุรกิจของชาวญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจได้พบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการลงทุน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ ประมาณ 7,000 บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนและสังคมนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุด แต่มีองค์กรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นไม่มากนัก เพราะนอกจาก Japan External Trade Organization (JETRO) แล้วในประเทศไทยยังมี Sasin Japan Center (SJC) เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย 

นอกจากนี้แล้วยังมีบทบาทสำคัญในส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักลงทุนชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่สนใจทำธุรกิจร่วมกัน เพราะปัจจุบันนี้มีภาคธุรกิจต่าง ๆ ของไทยที่กำลังขยายตลาดและสนใจร่วมลงทุนกับชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ต้องการเป็นพันธมิตรและสนับสนุนธุรกิจชาวญี่ปุ่น จึงจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีการทำงาน รวมทั้งปัญหาและความต้องการของนักลงทุน

  ปัจจุบัน Sasin Japan Center (SJC) มีสมาชิกทั้งสิ้น 50 องค์กร แต่ที่ผ่านมามีบริษัทต่าง ๆ ของญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยกว่า 300 แห่งและส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่สนใจโปรแกรมด้านการตลาด ทั้งยังให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของการมีที่ปรึกษาด้านธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่บริษัทจำนวนมากได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม และอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อหรือย้ายฐานการลงทุน

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในอนาคต Sasin Japan Center (SJC) จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เช่น  ในการทำวิจัยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำและมีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ทั้งนี้ สำหรับภาคธุรกิจที่สนใจและต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทุน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sasin Japan Center โทร.0-2218-4001-9 ต่อ 157 
 

NEWS & TRENDS