มติเอกฉันท์เด้ง ผอ.สสว. พ้นเก้าอี้

ปลัดกระทรวงอุตฯ แจง ผอ สสว. ไม่ผ่านประเมินผลประจำปี 2554 มติเอกฉันท์เด้งพ้นตำแหน่ง รอบอร์ดใหญ่อนุมัติ พร้อมสั่งหยุดปฏิบัติงานทันทีมติเอกฉันท์เด้งพ้นตำแหน่ง ผอ สสว. พ้นเก้าอี้ เหตุไม่ผ่านประเมินผลประจำปี 2554  รอบอร์ดใหญ่อนุมัติ พร้อมสั่งหยุดปฏิบัติงานทันที 

นายวิทูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า มีการจัดประเมินผลการปฏิบัติงานของนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในรอบปฏิบัติงานประจำปี 2554 ซึ่งอนุกรรมการประเมินผลการ พิจารณาการให้คะแนน ใน 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการปฏิบัติการตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงาน ด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และ ด้านความโปร่งใส

ทั้งนี้ ผลการประเมิน ผอ สสว.ได้คะแนนไป 66.4 เปอร์เซ็นต์ แต่เกณฑ์ในการประเมินตั้งไว้ต้องไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น อนุกรรมการชุดประเมินผลจึงมีมติเอกฉันท์ให้เลิกจ้าง โดยให้หยุดประกอบกิจการในฐานะ ผอ สสว. รวมทั้งแต่งตั้งผู้รักษาการณ์มาปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งให้พิจารณาเรียงลำตามความอาวุโสของการทำงาน เพื่อให้งานของ สสว. มีกิจกรรมต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม ผลการลงมตินี้ต้องนำเสนอต่อบอร์ดบริหารใหญ่เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยตามกฎหมายต้องพิจารณาภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้จึงให้หยุดปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ. สสว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 

  สำหรับนายยุทธศักดิ์ สุภสร ปัจจุบันอายุ 46 ปี เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552
 

NEWS & TRENDS