พาณิชย์บวกเพิ่ม 4 Academyเสริมแกร่ง SME

พาณิชย์ บวกเพิ่มสถาบันการศึกษา 4 แห่ง เสริมฐานเอสเอ็มอีรับมือเปิด AEC

 

พาณิชย์ บวกเพิ่มสถาบันการศึกษา 4 แห่ง เสริมฐานเอสเอ็มอีรับมือเปิด AEC 
       
       นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ให้เข้ามาศึกษาวิจัยและดำเนินการพัฒนาความรู้ และพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านและยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 

โดยให้สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคเป็นแกนหลักในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินงานในรูปแบบของ DBD Academyไปแล้ว 5 สาขา 

ประกอบด้วย Logistic ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, e-Commerce ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Franchise ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม, Business Innovation ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
       
        ทั้งนี้ หลังดำเนินงานมาระยะหนึ่งแล้ว จึงได้ขยายการดำเนินงาน DBD Academy ให้ครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจในแต่ละด้าน แต่ละสาขาเพื่อตอบสนองต่อโลกการค้ายุค AEC ที่กำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น 

โดยในปี 2555 จะขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอีก 4 แห่ง ใน 4 สาขาธุรกิจ ได้แก่ Cyber Learning Academy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต, Asian Trends Academy ร่วมกับ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย, Marketing Case Academy ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, Branding Academy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
       
      สำหรับความร่วมมือดังกล่าว เน้นสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีจำนวนกว่าสามล้านราย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย จึงต้องมีศักยภาพพร้อมแข่งขันในตลาดระดับสากล

NEWS & TRENDS