สนช.สร้าง TIM เครื่องมือดัน SME เหนือคู่แข่ง

สนช.ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พัฒนาโครงการ "TIM" หวังสร้างระบบริหารจัดการให้เอสเอ็มอีอย่างมีทิศทาง เพื่อให้แตกกต่างและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

 สนช.ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พัฒนาโครงการ "TIM" หวังสร้างระบบริหารจัดการให้เอสเอ็มอีอย่างมีทิศทาง เพื่อให้แตกกต่างและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

      
        นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดเผยว่า การสร้างวัฒนธรรมทางนวัตกรรมที่แข็งแกร่งภายในองค์กร ตลอดจนให้ความสำคัญต่อนวัตกรรม จะช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะระดับเอสเอ็มอีสามารถสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ควบคู่กับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

       
ดังนั้น สนช.จึงได้ริเริ่มพัฒนาโครงการ “ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร” (Total Innovation Management) หรือ TIM ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการรูปแบบใหม่สำหรับองค์กร ที่จะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สนช.ได้เริ่มต้นพัฒนาองค์ความรู้มาแล้วระยะหนึ่ง ต่อมาได้รับความร่วมมือจาก “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” ในการพัฒนาและแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาเครื่องมือ TIM ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
       
        สำหรับปัจจัยการสร้างความเป็นเลิศขององค์กรต้องประกอบด้วย ผู้นำ (Leadership) เพื่อเป็นแรงผลักดันไปสู่ระบบที่มีองค์ประกอบในด้าน กลยุทธ์ (Strategy) ความรู้ (Knowledge) และพนักงาน (People) 

ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักทั้งสามต้องได้รับการวางทิศทางที่ดีจากผู้นำและเกิดขึ้นควบคู่เชื่อมโยงกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการนวัตกรรม (Process) และนำไปสู่ผลลัพธ์ นั่นคือ ผลการดำเนินงานนวัตกรรมจากทุกมุมมอง (Result) ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน พนักงาน ลูกค้า การเงิน และความรับผิดชอบต่อสังคม
       
        อย่างไรก็ตาม TIM ไม่ใช่เครื่องมือที่จะนำมาใช้แทนที่ระบบคุณภาพ แต่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างของการบริหารจัดการยุคใหม่ได้อย่างลงตัว เนื่องจากเครื่องมือการบริหารจัดการส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นมุ่งเน้นที่การเพิ่มผลิตภาพ หรือการสร้างความเป็นเลิศในกระบวนการผลิตเท่านั้น ในขณะที่ TIM มุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความแตกต่างเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรังสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องได้เป็นระบบ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการในตัวเอง 

จึงนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการสร้างกรอบ กฎเกณฑ์ และการวัดผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ อันมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การกำหนดให้นวัตกรรมเป็นภารกิจหลักที่องค์กรจะต้องให้ความสำคัญสูงสุด และขับเคลื่อนทรัพยากรพร้อมวัตถุประสงค์ขององค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้น โดย สนช.มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา TIM ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบนวัตกรรมของประเทศต่อไป
 

NEWS & TRENDS