ต่างชาติชี้ “ภาษา” อุปสรรคปั้นโมเดิร์นไทยแลนด์

ชาวต่างชาติชี้การสร้างแบรนด์ไทย ภาษาอังกฤษ คอร์รัปชั่น กำแพงใหญ่ ทั้งที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และควรลบภาพขัดแย้งการเมือง ขจัดปัญหาน้ำท่วมให้ได้ชาวต่างชาติชี้การสร้างแบรนด์ไทย ภาษาอังกฤษ คอร์รัปชั่น กำแพงใหญ่ ทั้งที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และควรลบภาพขัดแย้งการเมือง ขจัดปัญหาน้ำท่วมให้ได้

นางสาวมานา คุณธาราภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ได้สัมภาษณ์เชิงลึกชาวต่างชาติในสายอาชีพ สื่อมวลชน, เจ้าหน้าที่รัฐบาล, นักลงทุนรายย่อย และรายใหญ่ กลุ่มละ 5 ราย
 
       โดยเนื้อหาการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ประเทศไทยภายใต้แนวคิด Connectivity (การเชื่อมโยง) ซึ่งประกอบไปด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure), การค้าขาย (Trade), การผลิตสินค้า (Manufacturing) และการบริการ (Hospitality) ที่รัฐบาลได้ออกนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้ เพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยหวังสร้างภาพลักษณ์เมืองสยามให้เป็นโมเดิร์นไทยแลนด์

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่าแหล่งข่าว 3 กลุ่มเห็นด้วยกับแนวคิด Connectivity ว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการสร้างแบรนด์ประเทศไทย เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน พร้อมแนะนำเพิ่มเติมว่าควรวางแผนในเชิงนโยบาย และการจัดการให้ดี และนำมาใช้อย่างจริงจัง และเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ดกว่าที่เป็นอยู่ 

ส่วนกลุ่ม SME ต่างชาติมองว่าแนวคิดดังกล่าวยังคลุมเครือ จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ อีกทั้งนอกจากทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องพัฒนาแล้ว ระบบการคมนาคมขนส่ง ปัญหาด้านการเมือง มลภาวะ และการเอารัดเอาเปรียบในสังคมไทยเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

สำหรับนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ซึ่งมองภาพกว้างๆ นั้นเห็นว่าแม้ระบบการขนส่งจะรองรับชาวต่างชาติ และระบบการค้าจะดำเนินไปได้อย่างดี และรวดเร็ว แต่โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการผลิต และการบริการยังคงดีไม่พอต่อการเชื่อมโยงระดับโลก 

จากการสัมภาษณ์ดังกล่าว ทางศูนย์ฯ จึงให้ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐบาลต้องพัฒนาและลงทุนกับระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ พร้อมทั้งลบภาพความขัดแย้งทางการเมือง รวมถึงจัดการกับปัญหาน้ำท่วม เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อชาวต่างชาติ โดยปรับใช้แนวคิดการสื่อสารแบรนด์อันประกอบด้วยหัวใจหลัก 4 ข้อดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นให้เข้ากับแต่ละส่วนงาน อย่างไม่ทิ้งเอกลักษณ์อันดีงามของไทย เช่น รอยยิ้ม ความเป็นมิตร รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ ไป เพราะการสร้างแบรนด์ไทยให้แข็งแกร่งนั้น ต้องอาศัยความมีประสิทธิภาพในเชิงรูปธรรม และอัตลักษณ์อันเป็นนามธรรมควบคู่กัน
 

NEWS & TRENDS