กางแผน AEC Blueprint สร้าง SME เข้มแข็ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กางแผนปฏิบัติการ AEC Blueprint ดึง SMEs อุตสาหกรรมสนับสนุน อาทิ แม่พิมพ์ เครื่องจักรและโลหะการ ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิต ลดความสูญเสีย รับมือค่าแรงและการเปิดตลาดเสรี


 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กางแผนปฏิบัติการ AEC Blueprint  ดึง SMEs อุตสาหกรรมสนับสนุน อาทิ แม่พิมพ์ เครื่องจักรและโลหะการ ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิต ลดความสูญเสีย รับมือค่าแรงและการเปิดตลาดเสรี

นายประกอบ จันทร์มา รักษาการวิศวกรเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการผลิต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เร่งเดินหน้าให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ AEC และการสร้างความเข้าใจในโอกาสและความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องดำเนินธุรกิจภายใต้แผนงานเชิงบูรณาการ หรือที่เรียกว่า AEC Blueprint  เพื่อนำมาสู่การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมของธุรกิจ (Roadmap) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ให้สามารถกำหนดทิศทางและจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ จะสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ พร้อมเตรียมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างเข้มแข็ง

ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ. 2558 จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างรอบด้าน  โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตและส่งสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการให้กับอุตสาหกรรมหลัก ที่นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมหล่อโลหะ และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นต้น ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เนื่องจากเป็นรากฐานที่มีสำคัญและมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหลัก ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จึงนับได้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

ล่าสุด สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ได้เปิดเวทีสัมมนา “SMEs Roadmap เปิดแนวรุกบุก AEC”   เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถเปิดแนวรุกบุกตลาด AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานมีการแชร์ประสบการณ์ในการทำตลาดการค้าต่างประเทศโดย ดร.สวัสดิ์ โสภะ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน                และภาคเอกชนอีกหลายบริษัทที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับ SMEs ในสาขาต่าง ๆ

สำหรับการสัมมนาดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21  มิถุนายน 2555  และจะมีการจัดสัมมนา “SMEs Roadmap เปิดแนวรุก บุก AEC” อย่างต่อเนื่องภายในปีนี้อีกกว่า 70 ครั้ง ทั่วประเทศ ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมในรายสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4402 และทางเว็บไซต์ www.dip.go.th  

NEWS & TRENDS