กสอ.สร้างแผนที่นำทาง SME ไทยลุยอาเซียน

กรมอุตฯเกิดแนวคิดสร้างแผนที่ให้ SME ใช้ลุยอาเซียนหลังเปิดเออีซี ตั้งรับสมัครผู้ประกอบการร่วมโครงการ 4,000 รายกระจายทั่วประเทศกรมอุตฯเกิดแนวคิดสร้างแผนที่ให้ SME ใช้ลุยอาเซียนหลังเปิดเออีซี ตั้งรับสมัครผู้ประกอบการร่วมโครงการ 4,000 รายกระจายทั่วประเทศ

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า กรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ SME เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จึงได้เกิดแนวคิดในการจัดทำแผนที่สำหรับ SME เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเดินหน้าสู่อาเซียน ในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ “SMEs Roadmap เปิดแนวรุก บุก AEC” ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำลังมุ่งเน้นอยู่ในขณะนี้

ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานทำเรื่อง AEC แต่ส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับAEC ดังนั้น จึงต้องทำให้แตกต่า ซึ่งทำให้การแนวคิดทำโรดแมปในลักษณะ How-to ขึ้นมา โดยหลักๆ SME ที่เข้าร่วมในโครงการต้องร่วมเวิร์กช็อปเป็นเวลา 2 วัน โดยต้องตอบคำถาม 120 ข้อ เพื่อนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อใช้ในการสร้างแผนที่การเดินของตัวเอง ซึ่งในปีนี้กรมฯ ได้ตั้งเป้าเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4,000 ราย และกระจายไปจัดทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการทุกอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ดี สิ่งที่กรมฯคาดหวัดคือการมีส่วนช่วยกระตุ้นต่อมความคิดให้ผู้ประกอบการได้มีการวางแผน เพื่อสำรวจตัวเองว่ามีความพร้อมรับมือกับ AEC มากน้อยเพียงใด หากมีความพร้อมมากก็สามารถก้าวเดินไปสู่ AEC ได้ตามแผนที่วางไว้ หากกรณีที่ยังไม่พร้อม ทางกรมฯ เองจะมีหลักสูตรอื่นๆ เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการต่อไป แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการต้องตอบตามความเป็นจริง เพราะหากผู้ประกอบการตอบแบบหลอกๆ แผนที่ทางเดินที่ได้ออกมาก็ไม่เป็นจริง นั่นเท่ากับไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง


 
 

NEWS & TRENDS