สนช.เปิดเวทีประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม

สนช.เปิดเวทีออกแบบเชิงนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 ชิงรางวัลรวมกว่า 5 แสนบาท พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ใช้ตรา สนช. และเปิดโอกาสได้ทุนสนับสนุนในเชิงพาณิชย์สนช.เปิดเวทีออกแบบเชิงนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 ชิงรางวัลรวมกว่า 5 แสนบาท พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ใช้ตรา สนช. และเปิดโอกาสได้ทุนสนับสนุนในเชิงพาณิชย์


การออกแบบเชิงนวัตกรรม ตามคำจำกัดความของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. คือ “ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ ที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”

การจัดประกวดรางวัลออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2555 ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ต่อเนื่อง โดยปีก่อนหน้านี้มีการจัดประเภทการประกวดออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบอาหาร ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิดการค้นคิดต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industries)
 
        ที่ผ่านมา สนช. ได้พยายามบุกเบิกเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวด้านการสร้างนวัตกรรมด้วย การออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในองค์กรและในตัว บุคคล ซึ่งการประกวดรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2555 นอกจากจะเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ได้ออกแบบ คิดค้น และรังสรรค์ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล้ว ยังมีนวัตกรที่สนใจการรังสรรค์ผลงานที่อาศัยการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการพัฒนานวัตกรรมอีกเป็นจำนวนมาก

การออกแบบเชิงนวัตกรรมนั้นต้องอาศัยการผสมผสานกันระหว่างมุมมองด้าน เทคโนโลยีและมุมมองของการสร้างสรรค์โดยจะมีองค์ประกอบที่ขับเคลื่อนอยู่ 3 ส่วน คือ ส่วน

        เทคโนโลยี (technology) หมายถึง ความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการและวิศวกรรม ส่วนธุรกิจ (business) หมายถึง การอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่วนมนุษย์ (human value) จะทำหน้าที่ในการตัดสินใจ จากความพึงพอใจและประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นกรอบและหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินที่ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
 
         ระดับของการออกแบบและระดับความใหม่ ระดับกลยุทธ์ด้านธุรกิจ ด้านการตลาดและด้านกระบวนการบริหารจัดการ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรมนั้นๆ การพิจารณาและตัดสินรางวัลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่านในสาขาต่างๆ ตั้งแต่สาขางานออกแบบทั้ง 3 ด้าน (การออกแบบอาหาร การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม) สาขาพัฒนาธุรกิจและการเงิน สาขาบริหารธุรกิจและการตลาดและสาขาทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

วัตถุประสงค์
 
1. กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการออกแบบที่ผสมผสานกันระหว่างองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (creative element) และการออกแบบเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยี (technology element) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีสไตล์ รูปแบบ โมเดลใหม่ๆ โดยเน้นการออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่างและสามารถใช้งานได้จริง
 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่ส่งเข้าร่วมประกวด ให้สามารถพัฒนาและต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ ตามกลไกการสนับสนุนของสำนักงานฯคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

บริษัทหรือผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจและต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ด้วยการออกแบบเชิงนวัตกรรม
ประเภทรางวัล

- ด้าน Product Design ด้าน Food Design ด้าน Green Design

เกียรติยศแห่งรางวัล

- รางวัลทั้งหมดมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
 
- ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน
 
- ได้รับสิทธิให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ควบคู่ผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับรางวัล
 
- ผลงานหรือผู้ได้รับการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตามกลไกและเงื่อนไขของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

สนช. เปิดรับผลงานการออกแบบเชิงนวัตกรรมตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.nia.or.th/dic หรือสอบถาม

        รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์: 02-644 6000 ต่อ 133 (พันธพงศ์) อีเมล์: pantapong@nia.or.th พิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคม “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”
 

NEWS & TRENDS