แนวโน้มไทยหนีต้นทุนซบเพื่อนบ้าน

ธปท.เผยธุรกิจไทยแนวโน้มหนีลงทุนต่างประเทศมากขึ้น เหตุต้นทุนถูกกว่า พม่าเนื้อหอมสุดหลังเปิดประเทศธปท.เผยธุรกิจไทยแนวโน้มหนีลงทุนต่างประเทศมากขึ้น เหตุต้นทุนถูกกว่า พม่าเนื้อหอมสุดหลังเปิดประเทศ

น.ส.เสาวณี จันทะพงษ์ หัวหน้านักวิจัย ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธุรกิจไทยมีแนวโน้มออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือกลุ่ม CLMV เพื่อให้เข้าถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและรับประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และหนีต้นทุนการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการเปิดเสรีทั้งการค้าและการลงทุน ประกอบกับต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นและปัญหาขาดแรงงาน 

ทั้งนี้ ผลสำรวจของ ธปท. กับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV จำนวน 400 ราย จากที่ไปลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด 800 ราย ตอบกลับ 94 ราย คิดเป็น 23.5% พบว่า ผู้ประกอบการมากกว่า 70% มีแผนเพิ่มการลงทุนอย่างต่อเนื่องใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2555-2559 และ 60% เป็นบริษัทที่ไปลงทุนในเวียดนาม)

นอกจากนี้ พบว่า บริษัทไทยที่ไปลงทุนใน CLMV เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 790 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4 เท่า จากช่วง 5 ปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 147 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกือบครึ่งลงทุนในพม่า

ทางด้านนายสุภัทร ธนบดีภัทร เศรษฐกรอาวุโส ส่วนวิชาการ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธปท. กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงของการเข้าไปลงทุนในกลุ่ม CLMV  มี 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ด้านการเมืองของประเทศที่ไปลงทุน และด้านกฎเกณฑ์การเคลื่อนย้ายเงินทุนของประเทศที่ไปลงทุน รวมถึงขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษี สิทธิประโยชน์ในกฎหมาย และการขาดแรงงานที่ตรงตามความต้องการ

NEWS & TRENDS