มิ.ย. 55 เปิดบริษัท 4844 เจ๊ง 1,045 ราย

สถิติจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่เดือนมิถุนายน 4,844 ราย ลดลง 10% ด้านบริษัทเจ๊งลดลง 3% ก่อสร้างอาคารเจ๊งมากสุด รองลงมาเป็น บริการและอสังหาริมทรัพย์สถิติจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่เดือนมิถุนายน 4,844 ราย ลดลง 10% ด้านบริษัทเจ๊งลดลง 3% ก่อสร้างอาคารเจ๊งมากสุด รองลงมาเป็น บริการและอสังหาริมทรัพย์


  นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจดทะเบียนธุรกิจในเดือนมิถุนายน  2555  มีผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด ทั่วประเทศ จำนวน 4,844 ราย  แบ่งเป็นจัดตั้งในกรุงเทพฯ  1,948 ราย ส่วนภูมิภาค 2,896 ราย  มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 58,095 ล้านบาท

        นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก   คิดเป็นร้อยละ 20 ของการจดทะเบียนจัดตั้งทั้งหมด  คือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป   จำนวน 443 ราย  อสังหาริมทรัพย์  จำนวน 286 ราย  บริการนันทนาการ  จำนวน 222  ราย 

สถิติจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วประเทศ เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2554  ซึ่งมีจำนวน   5,432 ราย  ลดลง 588 ราย  คิดเป็นร้อยละ 10  และเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนจัดตั้งเดือนพฤษภาคม  2555   มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจจำนวน 4,906 ราย  ลดลง 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 และเมื่อเปรียบเทียบ   6  เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 55) ของปี 2555  ซึ่งมีจำนวน  30,056 ราย กับ  6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 54)ของปี 2554       มีจำนวน  31,532 ราย  ลดลง 1,476 ราย  คิดเป็นร้อยละ 4 
 
สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศสถิติจดทะเบียนเลิกในเดือนมิถุนายน  2555    มีจำนวน  1,045 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพ จำนวน 389 ราย ภูมิภาค 656 ราย  มีเงินทุนจดทะเบียน 3,642 ล้านบาท  สำหรับประเภทธุรกิจที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 23  ของการจดทะเบียนเลิกทั้งหมดคือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 127 ราย บริการนันทนาการ  จำนวน 62ราย  อสังหาริมทรัพย์  จำนวน 53 ราย   
              
โดยสถิติจดทะเบียนเลิกทั่วประเทศของเดือนมิถุนายน  2555  เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2554  ซึ่งมีจำนวน  1,079 ราย  ลดลง 34 ราย  คิดเป็นร้อยละ 3  และเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนเลิกเดือนพฤษภาคม 2555  มีการจดทะเบียนเลิกจำนวน 948 ราย เพิ่มขึ้น 97 ราย  คิดเป็นร้อยละ 10 และเมื่อเปรียบเทียบ 6  เดือน (ม.ค.- มิ.ย. 55) ของปี 2555  ซึ่งมีจำนวน 5,577  ราย เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย.54)  ของปี 2554  มีจำนวน  4,876 ราย  เพิ่มขึ้น 701 ราย คิดเป็นร้อยละ 14  

  ทั้งนี้  ปัจจุบันมีจำนวนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดคงอยู่ทั่วประเทศ มีจำนวน  514,926 ราย และบริษัทมหาชนคงอยู่  931 ราย รวมนิติบุคคลคงอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้น   515,857 ราย
      
นอกจากนี้มีผู้ประกอบการ e-Commerce  มาจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์และผ่านเกณฑ์ประเมินของกรมพัฒน์ฯได้รับเครื่องหมายรับรองจดทะเบียน DBD Registered   นับตั้งแต่ 2546  จนถึงปัจจุบัน (เดือนมิถุนายน  2555)  มีทั้งสิ้น  9,993 เว็ปไซต์  โดยเดือนมิถุนายน 2555 มีจำนวน 161 เว็บไซต์ เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมซึ่งมีจำนวน 49 เว็ปไซต์  เพิ่มขึ้น 228 %  และในครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.55) มีผู้ประกอบการ  e-Commerce ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered รวมทั้งสิ้น 457 เว็บไซต์ อันดับ 1 เป็นแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย อันดับ 2 การแพทย์และสุขภาพ และอันดับ 3 คือเครื่องใช้อุตสาหกรรม

NEWS & TRENDS