แนะ SME ตรวจธุรกิจเปิด AEC กระทบแค่ไหน

อภิรักษ์ แนะ เอสเอ็มอี เตรียมความพร้อมตรวจธุรกิจโดนผลกระทบอะไรบ้าง เพื่อวางแผนรับมือทันท่วงที เผยเตรียมดีแค่ไหนสุดท้าย รัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ต้องเดินพร้อมกัน


อภิรักษ์ แนะ เอสเอ็มอี เตรียมความพร้อมตรวจธุรกิจโดนผลกระทบอะไรบ้าง เพื่อวางแผนรับมือทันท่วงที เผยเตรียมดีแค่ไหนสุดท้าย รัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ต้องเดินพร้อมกัน

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในฐานะประธานกรรมการสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย กล่าวในงานสัมมนาหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ไทยให้ยั่งยืนในตลาด AEC” ว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีควรเตรียมความพร้อมด้วยการพิจารณาดูว่าเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของตัวเองอย่างไร เพื่อจะวางแผนธุรกิจได้เหมาะสมและถูกต้อง

  โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยเรื่องบุคคล สิ่งแวดล้อม และสภาพธุรกิจ ซึ่งอนาคตหลายๆ ประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีกำลังซื้อสูง และใส่ใจสุขภาพ ดังนั้น ธุรกิจใหม่ๆ ควรหันมาใส่ใจมุ่งลูกค้ากลุ่มนี้อย่างมาก รวมทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้สินค้าหรือบริการต่างๆ เช่น อาหาร ที่พักอาศัย ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษ

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือกันของ 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะทำได้เพียงลำพัง โดยภาครัฐควรต้องเป็นผู้วางนโยบายและกรอบการเตรียมพร้อมที่เหมาะสม และถูกต้อง 

เช่นเดียวกับภาคเอกชนต้องตื่นตัว เอาใจใส่ ปรับตัวเองให้พร้อม ส่วนสถาบันการศึกษาต้องผลิตบุคลากรและนักศึกษามารองรับในสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็นต่อการค้าในภูมิภาคอาเซียนจากข้อตกลงต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ สุขภาพ และท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงทำงานวิจัยและพัฒนาในสาขาอาชีพที่อาเซียนต้องการ
 

NEWS & TRENDS