อุตฯวางยุทธศาสตร์ DC3M เสริมแกร่ง SME

อุตฯวางยุทธศาสตร์ DC3M เสริมแกร่ง SME ต่อยอดจากนโยบาย 3 ประสาน


 อุตฯวางยุทธศาสตร์ DC3M เสริมแกร่ง SME ต่อยอดจากนโยบาย 3 ประสาน 

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โครงการภาครัฐที่ผ่านมานั้นจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมส่งใหญ่ในกลุ่ม "อุตสหกรรมสนับสนุน หรือ SI" บางกลุ่มเท่านั้น จึงทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนจนได้ "นโยบาย 3 ประสาน" ขึ้นมา ซึ่งเป็นการตกผลึกทางความคิดเพื่อการพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งใหกับอุตสาหกรรมสนับสนุน 

อย่างไรก็ตาม จากนโยบายดังกล่าวได้ก่อให้เกิดยุทธศาสตร์ DC3M ใน 5 ด้าน คือ ด้านแรก สร้างฐานข้อมูลเกื้อกูลทำงาน SI ซึ่งจะเป็นศูนยข้อมูลที่รวบรวมสภาวะทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์และเตือนภัยต่างๆ รวมถึงข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวกับกลุ่ม SI 

ด้านที่สอง จับมือกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ SI โดยภาคเอกชนจะสร้างเครือข่าย พันธมิตร่วม เพื่อให้กลุ่ม SI มีความแข็งแกร่ง, ด้านที่สาม สร้างแรงงารนคุณภาพให้เหลือเฟือ SI โดยให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพป้อนสู่ SI, ด้านที่สี่ พัฒนาเครื่องจักร หัวใจหลักสู่ประสิทธิภาพ SI โดยจะเป็นการประยุกต์งานวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรสู่กลุ่ม SI และด้านที่ห้า สินเชื่อเพื่อ SI ซึ่งจะมีการสนับสนุนปัจจัยเอื้อทางการเงิน เพื่อพัฒนาบุคลากร เครื่องจักรและปรับเปลี่ยนเครื่องจักร รวมถึงย้ายหรือขยายโรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

สำหรับยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านนี้ จะเชื่อมโยงและสอดคล้องกับภารกิจด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

NEWS & TRENDS