วาระแห่งชาติเสริมแกร่ง 1,700 สมาคมรับ AEC

รมช.พาณิชย์ สั่งเร่งเพิ่มขีดความสามารถ สมาคมการค้า รับการแข่งขันใน AEC โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ


รมช.พาณิชย์ สั่งเร่งเพิ่มขีดความสามารถ สมาคมการค้า รับการแข่งขันใน AEC โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการส่งเสริมพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมการค้า ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,700 สมาคม เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ องค์กรต่างๆ ช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

โดยกำหนดเป็นแผนวาระแห่งชาติ มีกระบวนการพัฒนาแบบขั้นบันได 5 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1. เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารสมาคมการค้า ขั้นที่ 2. ผลักดันให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์รายธุรกิจ ขั้นที่ 3. จัดทำเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจเพื่อให้สมาชิกของสมาคมการค้าเกิดความเชื่อมั่น ขั้นที่ 4. สร้างเครือข่ายสมาคม และขั้นที่ 5. คือ การเชื่อมโยงสมาคมการค้าในระดับสากล ขยายสู่ตลาด AEC ซึ่งในปีนี้ ได้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสมาคมการค้าไปแล้ว 63 ราย มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนธุรกิจแล้ว 19 สมาคม

 

NEWS & TRENDS