โพล์ชี้ขึ้น LPG นักธุรกิจเซ็งกระทบต้นทุน

ธุรกิจบัณฑิตย์โพล์ เผย นักธุรกิจส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย มองกระทบต้นทุน แต่ขึ้นราคาสินค้าไม่ได้ธุรกิจบัณฑิตย์โพล์ เผย นักธุรกิจส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย มองกระทบต้นทุน แต่ขึ้นราคาสินค้าไม่ได้

นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจเกี่ยวกับทัศนคติ และผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่ง จำนวน 25 สตางค์/กิโลกรัม โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักธุรกิจในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 510 ราย ระหว่างวันที่ 14 - 15 ส.ค. นี้ พบว่าร้อยละ 19.2 เห็นด้วยกับการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่ง และร้อยละ 80.8 ไม่เห็นด้วย โดยร้อยละ 52.2 มองว่ามีผลกระทบต่อต้นทุนการทำธุรกิจโดยรวม ร้อยละ 33.9 ไม่สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าตามต้นทุนได้ และร้อยละ 10.6 ปรับขึ้นราคาเร็วเกินไป จนทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน

นอกจากนี้ ในส่วนของผลกระทบที่มีต่อต้นทุนในการทำธุรกิจ พบว่า ภาคขนส่ง จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.84 และสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในภาคขนส่ง ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.17
 

NEWS & TRENDS