กรมพัฒฯระดมนักธุรกิจหารือยกระดับสู่สากล

กรมพัฒน์เชิญผู้ประกอบการกว่า 200 ราย หารือยกระดับขึ้นมาตรฐานสากล ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน + 6กรมพัฒน์เชิญผู้ประกอบการกว่า 200 ราย หารือยกระดับขึ้นมาตรฐานสากล ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน + 6

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค.2555 ที่โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี กรมได้เชิญธุรกิจบริการด้านต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 200 ราย ที่ได้พัฒนาส่งเสริมและยกระดับการบริหารจัดการจนมีมาตรฐานสากล เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก และธุรกิจบริการอื่นๆ มาร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และทำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในการเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 58

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามโครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน+6 เพื่อรองรับการเป็น AEC ที่ตลาดจะเปิดกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ซึ่งหากธุรกิจได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกัน ก็จะทำให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งขึ้น และมีโอกาสในการบุกเจาะตลาด AEC ได้เพิ่มมากขึ้น

กรมยังมีแผนที่จะส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมการค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,700 สมาคม โดยจะเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายของสมาคมกับภาครัฐ สถาบัน และองค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือธุรกิจของไทย ซึ่งได้กำหนดแผนในการพัฒนาไว้ 5 ขั้นตอน คือ 1.เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสมาคมการค้า 2.ผลักดันให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์รายธุรกิจและดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 

3.จัดทำเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานธุรกิจของสมาคมการค้า เพื่อให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 4.สร้างเครือข่ายสมาคมการค้ารายกลุ่มธุรกิจในประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบในทุกธุรกิจที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน และ 5.เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าในระดับสากล เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาและขยายสู่ตลาดสากลโดยเฉพาะประเทศกลุ่ม AEC
 

NEWS & TRENDS