สกว.เปิดโครงวิจัยพัฒนาเพื่อ SME เติบโตยั่งยืน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดตัว “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” ขึ้นเพื่อนำงานวิจัยมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ภายใต้ชื่องาน “การสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย” ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน

 

 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เปิดตัว “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” ขึ้นเพื่อนำงานวิจัยมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ภายใต้ชื่องาน “การสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย” ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน 

ทั้งนี้ เพื่อรองรับกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและการพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล หลังภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการพัฒนาเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น 99.8% ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ และเป็น 78.2% ของการจ้างงานของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด  ภายในงานมีนิทรรศการตัวอย่างความร่วมมือของนักวิจัยและผู้ประกอบการที่ ใช้ “งานวิจัย” มาแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สามารถ “เพิ่มมูลค่า” ให้กับผลิตภัณฑ์ ลดขั้นกระบวนการผลิต ลดต้นทุน ฯลฯ ส่งผลให้อุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 

NEWS & TRENDS