กรมพัฒน์ฯ มอบโล่ธุรกิจโลจิสติกส์ผ่าน ISO

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จนผ่านการรับรองมาตรฐานISOกรมฯ จึงจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและการเสวนา เกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จากผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านมาตรฐาน ISO ปี 2555 เพื่อเผยแพร่ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สาธารณชน สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการใช้บริการ เป็นที่ยอมรับจากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลพร้อมก้าวสู่ AEC


 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จนผ่านการรับรองมาตรฐานISOกรมฯ จึงจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและการเสวนา เกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จากผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านมาตรฐาน ISO ปี 2555 เพื่อเผยแพร่ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สาธารณชน สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการใช้บริการ  เป็นที่ยอมรับจากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลพร้อมก้าวสู่ AEC

                       นายศิริวัฒน์   ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์      โดยนำเอาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้พร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าสาขาบริการโลจิสติกส์ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS: ASEAN Framework Agreement on Services)  ภายในปี 2556  

สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจการค้าและการบริการทุกประเภท ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมปัจจุบันในประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์กว่า  17,000รายสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 750,000ล้านบาท 

    ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทย เพื่อยกระดับคุณภาพก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นภารกิจสำคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องเร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้มีมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ตลาดต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน”

                  ในปี 2555  มีธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จำนวน 41 ราย ซึ่งนับตั้งแต่จัดทำโครงการมีธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO แล้วทั้งสิ้น 113 ราย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง  และจะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

NEWS & TRENDS