กรมพัฒน์จัดสัมมนายกระดับ SME ด้านบริการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนา หวังกระตุ้นให้ธุรกิจบริการของไทยเร่งปรับกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพ รองรับตลาด AEC พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ธุรกิจบริการที่ผ่านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรคุณภาพธุรกิจปี 2555

   
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนา หวังกระตุ้นให้ธุรกิจบริการของไทยเร่งปรับกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพ รองรับตลาด AEC   พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ธุรกิจบริการที่ผ่านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรคุณภาพธุรกิจปี  2555   

    นายบรรยงค์    ลิ้มประยูรวงศ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า  กรมฯได้จัดสัมมนา "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ"  หวังกระตุ้นให้ธุรกิจบริการของไทยเร่งปรับกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพ รองรับตลาด AEC ได้พัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการรวมถึงการสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการตลาดแก่ธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจมีมาตรฐานคุณภาพ  มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันและใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยทำการพัฒนาเกณฑ์มาตรคุณภาพของธุรกิจรายสาขาให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินคุณภาพของธุรกิจทั้งก่อนและหลังการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพงานด้านต่างๆธุรกิจสามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้ธุรกิจสามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

"การสัมมนาในครั้งนี้ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากธุรกิจที่กรมฯพัฒนาสร้างเป็นต้นแบบ ซึ่งจะมานำเสนอวิธีการปรับสร้างกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ  "การบริการที่เป็นเลิศ"โดยผู้บริหารจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมจะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันสามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

NEWS & TRENDS