ระดมสมองแก้ปัญหาพร้อมรับ AEC

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมสภาหอการค้า ระดมสมองสรุปปัญหา ทำสมุดปกขาว เสนอรัฐบาล หวังแก้ปัญหาสร้างความพร้อมสู่เออีซี

 


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมสภาหอการค้า ระดมสมองสรุปปัญหา ทำสมุดปกขาว เสนอรัฐบาล หวังแก้ปัญหาสร้างความพร้อมสู่เออีซี 

    นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการจัดสัมมนาหัวข้อ “ธุรกิจบริการ : ยุทธศาสตร์แห่งชาติสู่ AEC and Beyond” โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่า เป็นการระดมสมองเชิงปฏิบัติครั้งใหญ่ เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจบริการให้พร้อมรับกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ใน 4 สาขา ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโลจิสติกส์ รวมถึงกำหนดทิศทางการปรับตัวและพัฒนาทุนมนุษย์ของภาครัฐและภาคเอกชน

        “หลังจากที่ได้ระดมสมองครั้งนี้แล้ว กรมฯ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะนำข้อมูลที่ได้มาประมวลสรุปเพื่อทำเป็นสมุดปกขาว และเสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้มีการแก้ไข และเตรียมความพร้อมรองรับเออีซี ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นางศรีรัตน์ กล่าว

นายอาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนควรปรับมาตรฐานการบริการให้เป็นสากล และมุ่งงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องภาษาต่างประเทศ สร้างการรวมกลุ่มธุรกิจแบบเป็นคลัสเตอร์ อีกทั้งภาคเอกชนรายใหญ่ควรจัดกิจกรรมเป็นลักษณะ clinic ช่วยเหลือ SMEs ด้วย

NEWS & TRENDS