โพล์ระบุชัดคอรัปชั่นไทยอาการหนัก

หอการค้าไทยเผยผลสำรวจคอรัปชั่นไทย ได้คะเแนนเพียง 3.4 คะแนนเต็มสิบ ที่ว่าต่ำมาก แต่เรื่องแนวคิดต่อต้านดีขึ้น ชี้ถ้าปล่อยละเลยไทยจนถาวรหอการค้าไทยเผยผลสำรวจคอรัปชั่นไทย ได้คะเแนนเพียง 3.4 คะแนนเต็มสิบ ที่ว่าต่ำมาก แต่เรื่องแนวคิดต่อต้านดีขึ้น ชี้ถ้าปล่อยละเลยไทยจนถาวร

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยล่าสุดพบว่า ดัชนีคอรัปชั่นได้คะแนนเพียง 3.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งถือเป็นคะแนนในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น เช่น สิงคโปร์ แต่ในเรื่องของแนวคิดในด้านการต่อต้านคอรัปชั่นมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้น และเชื่อว่าแนวโน้มในอนาคตจะดีขึ้นด้วย เพราะปัญหาคอรัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญในการบั่นทอนคุณภาพชีวิตและศักยภาพการ แข่งขันของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 หากทุกฝ่ายไม่ตระหนักในความร่วมมือ จะทำให้ประเทศล่มสลาย และประชาชนจะเกิดความยากจนอย่างถาวร

ในส่วนของภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น จะเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์หลัก 3 ป. ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม โดยการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบการปลูกฝัง ขณะที่การปราบปราม ทางภาคีเครือข่ายได้กระตุ้นให้ภาครัฐดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งก้าวต่อไปจะมีการจัดทำแผนการปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานให้ เป็นระบบ โดยมีการประสานงานทางด้านเงินทุนและด้านอื่นๆ ด้วยความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ

เช่น โครงการพัฒนาสหประชาชาติ หรือ UNDP ส่วนแผนงานระยะสั้น จะรณรงค์โครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการหมาเฝ้าบ้าน โครงการฮั้วไม่จ่าย ที่เชิญชวนให้ภาคธุรกิจเอกชนรวมตัวกันหยุดให้สินบนและตรวจสอบกันเอง และโครงการโตไปไม่โกง ที่ต้องการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ส่วนแผนงานระยะปานกลาง และระยะยาว จะมุ่งผลักดันให้มีการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ในการปราบปรามผู้กระทำผิดทุจริตคอรัปชั่น โดยมีการระดมสมองนักกฎหมาย ผู้นำทางความคิด สื่อมวลชน และสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อหาแนวทางแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ

NEWS & TRENDS