สิงหาคมธุรกิจเกิด 5,584 ดับ 1,354 ราย

พาณิชย์แจงตัวเลขบริษัทตั้งใหม่เดือนสิงหาคมเกิด 5,584 ราย ส่วนธุรกิจดับ 1,354 ราย

 


พาณิชย์แจงตัวเลขบริษัทตั้งใหม่เดือนสิงหาคมเกิด 5,584 ราย ส่วนธุรกิจดับ 1,354 ราย


              นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  การจดทะเบียนธุรกิจในเดือนสิงหาคม 2555  มีผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศจำนวน 5,584 ราย  แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 2,242 ราย  ส่วนภูมิภาค 3,342 ราย มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 28,993 ล้านบาท นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 25 ของการจดทะเบียนจัดตั้งทั้งหมด คือ บริการนันทนาการ จำนวน 680 ราย  ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 500 ราย อสังหาริมทรัพย์จำนวน 246 ราย 

                       สถิติจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วประเทศ เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2554 ซึ่งมีจำนวน 5,014 ราย  เพิ่มขึ้น 570  ราย คิดเป็นร้อยละ 11 และเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนจัดตั้งเดือนกรกฎาคม 2555 มีการจดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 5,621 ราย  ลดลง 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.6 และเมื่อเปรียบเทียบ 8 เดือน (ม.ค.- ส.ค.) ของปี 2555  ซึ่งมีจำนวน  41,261 ราย  กับ  8  เดือน (ม.ค.- ส.ค.) ของปี  2554  มีจำนวน  41,292 ราย ลดลง 31 ราย  คิดเป็นร้อยละ 0.07

                       สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนสิงหาคม 2555 มีจำนวน 1,354 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพ จำนวน 558 ราย ส่วนภูมิภาค 796 ราย มีเงินทุนจดทะเบียนรวม 6,005 ล้านบาท สำหรับประเภทธุรกิจที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 19 ของการจดทะเบียนเลิกทั้งหมดคือก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 142 ราย บริการนันทนาการ จำนวน 69 ราย อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 56 ราย

                       โดยสถิติจดทะเบียนเลิกทั่วประเทศของเดือนสิงหาคม 2555 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2554 ซึ่งมีจำนวน 1,204 ราย เพิ่มขึ้น 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 และเมื่อเทียบการจดทะเบียนเลิกเดือนกรกฎาคม 2555 มีการจดทะเบียนเลิกจำนวน 1,402 ราย ลดลง 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 และเมื่อเปรียบเทียบ 8 เดือน (ม.ค. – ส.ค.) ของปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 8,333 ราย กับ 8 เดือน (ม.ค. – ส.ค.)  ของปี 2554  มีจำนวน 7,141 ราย เพิ่มขึ้น 1,192 ราย  คิดเป็นร้อยละ 16

                       ปัจจุบัน มีจำนวนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดคงอยู่ทั่วประเทศ  มีจำนวน 522,444 ราย และบริษัทมหาชนคงอยู่ 944 ราย รวมนิติบุคคลคงอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 523,388 ราย

                       ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวะทางเศรษฐกิจของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากอัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 2 ที่โตร้อยละ 4.2 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องจากการลงทุนขยายตัวในเกณฑ์สูง การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังขยายตัวได้ดีมาก ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน ปี 2555 เติบโตต่อไป
 

NEWS & TRENDS