เร่งยกระดับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

พณ." เผย 2 ยุทธศาสตร์หลัก "พัฒนาคุ้มครองสิทธิ์-บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" เร่งยกระดับคุ้มครองให้ได้มาตรฐานสากล ปี 56-58 เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันประเทศ

 


พณ." เผย 2 ยุทธศาสตร์หลัก "พัฒนาคุ้มครองสิทธิ์-บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" เร่งยกระดับคุ้มครองให้ได้มาตรฐานสากล ปี 56-58 เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันประเทศ

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2556 ว่า มียุทธศาสตร์หลัก 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในและต่างประเทศ กำหนดเป็นมาตรการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่าย และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยวางเป้าหมายการดำเนินงาน ในปี 2556-2558 โดยการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้มาตรฐานสากล เน้นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการป้องปรามการะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ โดยจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กรเอกชน รวมทั้ง สร้างเครือข่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทำให้สินค้าไทยมีภาพลักษณ์ ที่มีความเข้มแข็ง สามารถกระจายไปยังตลาดต่างประเทศได้

NEWS & TRENDS