กรมพัฒนาธุรกิจฯรับรางวัลองค์กรโปร่งใส

กรมพัฒนาธุรกิจฯ รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ก.พ. หลังสร้างมาตรฐานให้ ข้าราชการยึดปฏิบัติ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ช่วยตอกย้ำบริหารงานมีธรรมาภิบาล

 


กรมพัฒนาธุรกิจฯ รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ก.พ. หลังสร้างมาตรฐานให้ ข้าราชการยึดปฏิบัติ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ช่วยตอกย้ำบริหารงานมีธรรมาภิบาล

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจกาค้า ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้เป็นองค์กรโปร่งใส เป็น 1 ใน 55 หน่วยงาน จากหน่วยงานราชการทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัล เนื่องจากทางกรม ได้มีการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส มอบเป็นนโยบายให้กับผู้บริหารและข้าราชการ ยึดถือปฏิบัติ ด้วยการมีระบบการตรวจสอบภายในความโปร่งใสในการทำงานให้บริการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และมีระบบกลไกของการรับเรื่องร้องเรียน

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลของการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส จากหน่วยงานภายนอก และผู้แทนของกรม ทำให้การทำงานที่ผ่านมามีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมาโดยตลอด ซึ่งการรับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำการบริการงานอย่างมีธรรมาภิบาล ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

NEWS & TRENDS