LPG ตลาดโลกพุ่ง กบง. เล็งปรับขึ้นภาคขนส่ง

แอลพีจีตลาดโลกทะลุ1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน กบง.เตรียมถกขึ้นราคาอีกคร้ัวเฉพาะภาคขนส่ง ส่วนครัวเรือนยังตรึงเช่นเดิม

 


แอลพีจีตลาดโลกทะลุ1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน กบง.เตรียมถกขึ้นราคาอีกคร้ัวเฉพาะภาคขนส่ง ส่วนครัวเรือนยังตรึงเช่นเดิม 

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) อีกครั้ง พิจารณาทิศทางราคาพลังงานและการปรับเพิ่มราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ภาคขนส่ง หลังจากที่ราคาในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือคิดเป็น 31 บาทต่อกิโลกรัม และมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการปรับราคาแอลพีจีภาคขนส่งมาแล้วถึง 5 ครั้ง ล่าสุดปรับขึ้นอีก 25 ส.ต.ต่อกิโลกรัม เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2555 ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่  21.38 บาทต่อกิโลกรัม

    “ทิศทางราคาพลังงานนั้นมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวทำให้มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบกับราคาแอลพีจีในประเทศ ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคขนส่ง 25 สตางค์ต่อกิโลกรัม โดยราคาแอลพีจีตลาดโลกช่วงนั้นอยู่ที่ 775 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม แต่การพิจารณาราคาแอลพีจีภาคขนส่งในวันที่ 14 ก.ย.นี้ จะปรับขึ้นในอัตราเดิมหรือไม่ ยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากต้องดูสถานการณ์ราคาและความเหมาะสมก่อน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนนั้น ยังไม่ได้ปรับขึ้นราคา ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม และ กองทุนน้ำมันฯ ยังต้องชดเชยต่อ” นายอารักษ์ กล่าว 

 

NEWS & TRENDS