พาณิชย์หารือโต้ข้อกล่าวหาสหรัฐ

พาณิชย์จัดประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง หวังโต้ข้อกล่าวหาสหรัฐด้านการค้า เผยปัญหาที่สหรัฐเอ่ยเคยชี้แจงไปแล้ว แต่ไม่สนใจ

 


พาณิชย์จัดประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง หวังโต้ข้อกล่าวหาสหรัฐด้านการค้า เผยปัญหาที่สหรัฐเอ่ยเคยชี้แจงไปแล้ว แต่ไม่สนใจ

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้า ในรายงานการประเมินอุปสรรคทางการค้า (National Trade Estimate : NTE) ปี 2012 ที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ได้จัดทำขึ้น โดยได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรคทางการค้าจากสถานทูตสหรัฐ ในต่างประเทศและจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดทำเป็นรายงานเผยแพร่ในช่วงปลายเดือน มี.ค.ของแต่ละปี

ทั้งนี้ การหารือครั้งนี้ไทยเห็นว่าเนื้อหาของรายงานในแต่ละเรื่องที่สหรัฐประเมินไทย ยังคงเป็นประเด็นที่ไทยได้เคยชี้แจงเหตุผลแก่สหรัฐแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การกีดกันทางศุลกากร (Customs Barriers) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิพิเศษขององค์การเภสัชกรรม อัตราภาษีสรรพสามิตที่สูงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุปสรรคการนำเข้าเนื้อวัว เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของต่างชาติในภาคบริการการเงิน การผูกขาดกิจการไปรษณีย์ การทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และอุปสรรคด้านการลงทุน เป็นต้น

โดยกรมฯ จะประมวลเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับสหรัฐต่อไป เพื่อให้ได้รับทราบรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนที่สหรัฐจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลในส่วนของไทยในรายงาน NTE ฉบับใหม่ประจำปี 2013 ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอุปสรรคทางการค้าดังกล่าว สหรัฐจะนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาจัดอันดับสถานะของไทยในบัญชีรายชื่อของประเทศคู่ค้าที่ทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ ในมาตรา 301 พิเศษ (Special 301 Provision of the Trade Act of 1974) รวมทั้งการพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้โครงการ GSP ของสหรัฐ ซึ่งหากสหรัฐได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็จะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาสถานะต่างๆ ของไทยได้

 

NEWS & TRENDS