ส.อ.ท. จับมือ มธ.เปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีและลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือและแถลงข่าวการก่อตั้ง “โครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Academy : FIBA”

 


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีและลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือและแถลงข่าวการก่อตั้ง “โครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Academy : FIBA”
 
  นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความร่วมมือในการก่อตั้งโครงการดังกล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ที่เห็นพ้องต้องกันในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันก่อตั้ง “โครงการพัฒนาผู้บริหาร F.T.I. Business Academy” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “FIBA” ขึ้น เพื่อร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารที่อยู่ในเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้เท่าทันการแข่งขันไร้พรมแดนในสภาวะการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

  โครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Academy : FIBA มีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารธุรกิจ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริหารธุรกิจ ยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารธุรกิจ และพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

  จุดเด่นของโครงการอยู่ที่การฝึกอบรมและพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) ของนักบริหารผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กรในภาครัฐและเอกชน และการลงมือปฏิบัติ (Practical Approach Learning) ด้วยวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมทั้งการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้ร่วมอบรม และระหว่างผู้ร่วมอบรมด้วยกัน ตลอดรวมถึงการส่งเสริมการสร้าง Business Networking ที่เข้มแข็งขึ้น

  ทั้งนี้ หลักสูตรภายใต้โครงการใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 174 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อ Leadership Essentials, Analytical Foundations, Core Business Foundations (Marketing, Finance and Accounting, Operations and Administration), MINI Research for Entrepreneurs, Best Practices in Entrepreneurs, Preliminary Business Consulting, Business Consulting One-to-One, Presentation, Survey and Site Visit.
 
  ส่วนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้เข้าอบรมระดับผู้บริหาร ทายาทธุรกิจ และสมาชิกเครือข่ายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรร่วมระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  สำหรับ โครงการ FIBA รุ่นที่ 1 จะเปิดอบรมทุกวันเสาร์ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 - 25 พฤษภาคม 2556 สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

NEWS & TRENDS