กรมส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่สังกัดเดิม

กรมส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ" สังกัดกระทรวงพาณิชย์เหมือนเดิม บังคับใช้ 20 กันยายนที่ผ่านมา

 

กรมส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ" สังกัดกระทรวงพาณิชย์เหมือนเดิม บังคับใช้ 20 กันยายนที่ผ่านมา


นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมการส่งออก เป็น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยยังสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เช่นเดิม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2555 เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 กันยายน 2555

        และให้แบ่งส่วนราชการเป็น 5 สำนัก, 1 สำนักงาน, 1 ศูนย์, 1 สถาบัน รวมทั้งกำหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบขึ้นตรงต่ออธิบดี เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งด้านการส่งเสริมการส่งออก และนำเข้า ขยายตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการ ให้บริการข้อมูลการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้ในตลาดโลก

NEWS & TRENDS