มหิดลชวนสัมมนา “ คิดให้ต่าง ตีให้แตก สร้างธุรกิจนวัตกรรม”

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (College of Management, Mahidol University - CMMU) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและเสวนาเรื่อง คิดให้ต่างและตีให้แตกสร้าง “ธุรกิจนวัตกรรม” ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ชั้น 2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.วิภาวดี

 


วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (College of Management, Mahidol University - CMMU) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและเสวนาเรื่อง คิดให้ต่างและตีให้แตกสร้าง “ธุรกิจนวัตกรรม” ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ชั้น 2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.วิภาวดี 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับวิธีการสร้างธุรกิจจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ โดยงานสัมมนาฯ จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการแบ่งปันความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ว่า มีความแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่นอย่างไรเป็นต้น และส่วนที่สอง เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค์ ที่มักเกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทนี้ ตลอดจนการแนะนำวิธีการบริหารจัดการ การทำการตลาด ธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน  

เนื้อหาการบรรยายในช่วงแรก (40 นาที) ประกอบด้วย การปูพื้นฐานเพื่อแนะนำให้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรม ได้แก่ 1.นวัตกรรมคืออะไร นวัตกรรมมาจากไหน 2.ธุรกิจนวัตกรรมคืออะไร 3.วิธีการมองหาไอเดียและความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆออกสู่ตลาดทำได้อย่างไร 4.การสร้างหรือทำธุรกิจนวัตกรรมมีความแตกต่างจากการสร้างธุรกิจเกิดใหม่อื่นๆอย่างไร 5.หลักการในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม 6.Business Model หรือรูปแบบของธุรกิจนวัตกรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภทหรือกี่รูปแบบ ซึ่งจะบรรยายโดย: รศ. ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี ประธานสาขา New Technology Ventures วิทยาลัย การจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

ในช่วงที่สอง จะเป็นการเสวนา แบ่งปันประสบการณ์ (ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) โดยเนื้อหาที่จะนำมาร่วมเสวนาเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่วงนี้จะได้แก่ : 1. กรณีศึกษาประสบการณ์ของเจ้าของธุรกิจนวัตกรรม 2. กรณีศึกษา กลยุทธ์และการทำการตลาด ของธุรกิจนวัตกรรม ที่ประสบความสำเร็จ 3. การทำธุรกิจนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้าง 4. ปัญหาและอุปสรรค์ของธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรม 5. หลักการในการบริหารและจัดการธุรกิจนวัตกรรม6. นวัตกรรมและงานงานจากห้องวิจัยของไทยมีมากน้อยแค่ไหนและที่ผ่านมา มีวิธีการนำผลงานจากห้องวิจัยเหล่านั้นออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดอย่างไร

NEWS & TRENDS