กันยายนบริษัทเกิด 5,472 ดับ 1,382 ราย

เดือนกันยายน 2555 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,472 ราย เพิ่มขึ้น 378 ราย คิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2554 ซึ่งมีจำนวน 5,094 ราย และลดลง 112 ราย คิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งมีจำนวน 5,584 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนกันยายน 2555 มีจำนวน 1,382 ราย

 

 
นายศิริวัฒน์   ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   เปิดเผยว่า  ในเดือนกันยายน 2555  มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,472  ราย    เพิ่มขึ้น 378  ราย คิดเป็น 7%  เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2554  ซึ่งมีจำนวน  5,094 ราย และลดลง 112 ราย  คิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2555  ซึ่งมีจำนวน 5,584 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนกันยายน 2555  มีจำนวน 1,382 ราย

มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนกันยายน 2555  มีจำนวนทั้งสิ้น 16,975 ล้านบาท ลดลง จากเดือนกันยายน 2554  จำนวน 3,808  ล้านบาท  คิดเป็น 18%  และลดลงจากเดือนสิงหาคม  2555  จำนวน 12,018  ล้านบาท  คิดเป็น 41%  

ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป  อสังหาริมทรัพย์  ขนส่งผู้โดยสารและสินค้า   สำหรับประเภทธุรกิจที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3  อันดับแรก  คือ  อสังหาริมทรัพย์  ก่อสร้างอาคารทั่วไป   และการรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนเพิ่มทุนในเดือนกันยายน 2555  มีจำนวน 1,185 ราย  มีมูลค่าทุนที่เพิ่มทั้งสิ้น จำนวน  51,773   ล้านบาท

ปัจจุบัน ณ  วันที่  30  กันยายน 2555   มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ  จำนวน 526,516  ราย  มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น  10.45  ล้านล้านบาท  แบ่งเป็น บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด 362,028 ราย   และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  164,488  ราย

         ประเภทธุรกิจที่ดำเนินกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก  ได้แก่  ก่อสร้างอาคารทั่วไป  อสังหาริมทรัพย์ และบริการนันทนาการ
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในไตรมาสที่ 3/2555  มีจำนวน 16,677 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2/2555   จำนวน 2,886  ราย คิดเป็น 21%  และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่   3/2554   จำนวน 1,823  ราย คิดเป็น 12%   และมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในไตรมาสที่  3/2555   จำนวน  4,138  ราย
มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในไตรมาสที่ 3/2555  จำนวน 72,093 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่  2/2555  จำนวน 24,185 ล้านบาท คิดเป็น 25% และลดลงจากไตรมาส 3/2554 จำนวน 17,196 ล้านบาท คิดเป็น 19%  สำหรับมูลค่าทุนจดทะเบียนเลิกในไตรมาสที่ 3/2555  มีมูลค่า 15,326 ล้านบาท 
ประเภทธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  ก่อสร้างอาคารทั่วไป  อสังหาริมทรัพย์  ขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้   โดยธุรกิจที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ประกันวินาศภัย   อสังหาริมทรัพย์   และก่อสร้างอาคารทั่วไป ตามลำดับ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนเพิ่มทุนในไตรมาสที่  3/2555 มีจำนวน 3,707 ราย  มีมูลค่าทุนที่เพิ่มทั้งสิ้น 214,097  ล้านบาท
 

NEWS & TRENDS