สสว.จ่ายดอกเบี้ยแทน SME กระทบแดงชุมนุมปี 54

สสว. มอบเงิน เอสเอ็มอีแบงก์ ในโครงการ SME Power เพื่อวันใหม่ สำหรับผู้ประกอบการ SME ย่านราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เพื่อช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ พร้อมอุดหนุนดอกเบี้ยล็อตแรก 241.81 ล้านบาท

 


สสว. มอบเงิน เอสเอ็มอีแบงก์ ในโครงการ SME Power เพื่อวันใหม่ สำหรับผู้ประกอบการ SME ย่านราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เพื่อช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ พร้อมอุดหนุนดอกเบี้ยล็อตแรก 241.81 ล้านบาท

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สสว. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SME Power เพื่อวันใหม่ กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี 2554 ที่เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ให้แก่ ผู้ประกอบการ SME ย่านราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม ชดเชยดอกเบี้ย ให้แก่ ธพว. ผ่าน สสว. ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี สำหรับสินเชื่อทั้งแบบที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ตลอดอายุโครงการซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 

“ที่ผ่านมา สสว. ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2554 จำนวน 95,000,000 บาท และปี 2555 จำนวน 146,816,900 ล้านบาท สำหรับโครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SME Power เพื่อวันใหม่ ซึ่ง สสว. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการและจำนวนเงินที่ขอรับการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SME Power เพื่อวันใหม่ ที่ ธพว. ได้รับรองความถูกต้องแล้ว และเห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการดังกล่าว จึงได้เบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้ง 2 ปี รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 241,816,900 บาท สำหรับชดเชยดอกเบี้ยของยอดหนี้งวดแรก ให้แก่ ธพว. และจะทยอยส่งมอบเงินชดเชยดอกเบี้ยส่วนที่เหลือในปีงบประมาณถัดไปตลอดอายุโครงการที่จะสิ้นสุดในปี 2560”

นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) กล่าวว่า การรับมอบเงินชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการของรัฐบาล เพื่อช่วยผู้ประกอบการต้องการแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในการปรับปรุง ซ่อมแซม และฟื้นฟูกิจการ โดยมี สสว. เป็นผู้สนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนให้กับผู้ประกอบการ โดยการชดเชยดอกเบี้ยจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีภาระน้อยลง เหลือเงินไปใช้ในกิจการมากขึ้น 
 

NEWS & TRENDS