ครม.ยืดเวลา"ร้านถูกใจ" สั่งยกเลิกร้านไร้ศักยภาพ

ครม.มีมติเห็นชอบยืดเวลา "ร้านถูกใจ" 3 เดือน พร้อมสั่งตรวจสอบยกเลิกร้านถูกใจที่ไม่มีความพร้อม หรือผิดหลักเกณฑ์

 


ครม.มีมติเห็นชอบยืดเวลา "ร้านถูกใจ" 3 เดือน พร้อมสั่งตรวจสอบยกเลิกร้านถูกใจที่ไม่มีความพร้อม หรือผิดหลักเกณฑ์ 
น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” จากกรอบระยะเวลาเดิมซึ่งสิ้นสุดในเดือน ก.ย. 2555 โดยขยายเวลาการดำเนินการโครงการฯ ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค. 2555 โดยใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน 427.5201 ล้านบาท  ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  อีกทั้งให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามว่าร้านถูกใจขายสินค้าในราคาตามที่กำหนดและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง

                ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2555 ที่โครงการดังกล่าวล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ประมาณ 3 เดือน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาการรับสมัครและคัดเลือกร้านถูกใจ และในระยะแรกเกิดปัญหาการสั่งซื้อสินค้าและการขนส่งสินค้าให้แก่ร้านถูกใจมีความล่าช้า โดยปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำนวนที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว จำนวนเงิน 1,320 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่ายภายในเดือนก.ย. 2555 จำนวน 510.2233 ล้านบาท และมีหนี้ผูกพันจำนวนเงิน 382.2566 ล้านบาท รวมเงินที่เบิกจ่ายและที่มีหนี้ผูกพันจำนวน 892.4799 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.61 ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 427.5201 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์จึงขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการดังกล่าวอีก 3 เดือน และขอใช้งบประมาณส่วนที่เหลือดำเนินโครงการในระยะต่อไป

                อย่างไรก็ตาม แนวทางการดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมทั้งจะมีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยยกเลิกร้านถูกใจที่ไม่มีศักยภาพ ไม่มีความพร้อมในการจำหน่าย หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  รวมทั้งจะมีการกำกับดูแลให้ราคาจำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ยร้อยละ 20 และอาจจะมีการเพิ่มจำนวนร้านถูกใจมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 10,000 ราย เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจากร้านถูกใจได้สะดวกมากขึ้น

NEWS & TRENDS