ITD เดินสายติวเข้มผู้ประกอบการทั่วประเทศ

ITD เดินสายติวเข้มผู้ประกอบการทั่วประเทศ

 


ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development - ITD) กล่าวว่ากิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันจัดขึ้น จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์และแนวทางการเปิดเสรีทางการค้าต่างๆ ซึ่งถือเป็นเพียงภารกิจหลักส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะ ITD ยังมี พันธกิจด้านจัดการศึกษาอบรม และให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการค้า การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนาแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย 

โดยที่ผ่านมาทางสถาบันมุ่งเน้นกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม) เป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในอาเซียน ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่จึงเป็นประเทศเอเชียที่กำลังพัฒนา ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นก็จะให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ อันถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคโดยทางอ้อม 

         ล่าสุดทางสถาบันได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสู่ตลาด AEC ให้กับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 200 คนอย่างเข้มข้น โดยเชิญนักออกแบบชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศส และสิงคโปร์ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อเปิดมุมมองแก่ผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าสู่การแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมประมาณสองหมื่นคนทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งกล่าวได้ว่าครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เป็น SME เนื่องจากหลักสูตรเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ อาทิ ทักษะการเจรจาทางการค้า, การค้าชายแดนสำหรับผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, การส่งออก ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน และบทบาทของสถานศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ

“สำหรับยุทธศาสตร์ของ ITD ในช่วง 2 -3 ปี ข้างหน้านี้ จะมีการให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในสายงานต่างๆ ของประเทศสมาชิกสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน” ดร.วัชรัศมิ์ทิ้งท้าย

ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถติดตามการฝึกอบรม สัมมนา และรายงานการวิจัยต่างๆ ของสถาบันที่อัพเดทอยู่เสมอได้ที่  www.itd.or.th โดยกิจกรรมเหล่านี้จะหมุนเวียนจัดไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
 

NEWS & TRENDS