4 องค์กรร่วมมือหนุน SME ยึดหลักธรรมาภิบาล

4องค์กรร่วมมือส่งเสริมให้เอสเอ็มอีมีธรรมาภิบาล สนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อ สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจประเทศ

 


4องค์กรร่วมมือส่งเสริมให้เอสเอ็มอีมีธรรมาภิบาล สนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อ สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจประเทศ

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย เป็นการส่งเสริมผลักดันให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ทำธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง และมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของสังคมไทยโดยรวม

“ธุรกิจเอสเอ็มอีมีบทบาทต่อความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก เนื่องจากมีผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนถึง 40% ของอัตราการเติบโต(จีดีพี) มีการจ้างงานถึง 70% ของอัตราการจ้างงานรวม และธุรกิจจำนวน 2.9 ล้านรายทั่วประเทศ เป็นเอสเอ็มอีถึง 2.89 ล้านราย หรือสัดส่วน99% มีส่วนช่วยกระจายรายได้และการมีงานทำของคนในสังคม มีความสำคัญเหมือนเส้นเลือดฝอยทั้งหมดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทย” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว

ทั้งนี้ ทั้ง 4 สถาบันจะร่วมมือกันวางหลักเกณฑ์ สรรหา คัดเลือก และเผยแพร่ธุรกิจขนาดย่อมที่มีธรรมาภิบาลในหลายๆ ด้าน อาทิ การเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค การดูแลพนักงานขององค์กร การดำเนินกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อจะมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นในวันที่ 9 มี.ค.ของทุกปี ตรงกับวันเกิดของอาจารย์ป๋วยฯ เพื่อเป็นเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เอสเอ็มอีอื่นๆ เนื่องจากการมีธรรมาภิบาลจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือของทั้ง 4 สถาบัน ได้มีการร่วมลงนามโดยผู้นำของแต่ละองค์กรคือ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธปท.  นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนายชาติศิริ โสภณพนิช ประธานสมาคมธนาคารไทย
 

NEWS & TRENDS