สสปน.วาง Road Map พัฒนาอุตฯงานแสดงสินค้า

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ สสปน.ประสบความสำเร็จในการผลักดันเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ให้กับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ คือ “กรุงเทพ... มหานครแห่งการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน” ซึ่งทำให้การจัดงานแสดงสินค้าในกรุงเทพฯเพิ่มขึ้น 10-15% ต่อปี

 


นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ สสปน.ประสบความสำเร็จในการผลักดันเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ให้กับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ คือ “กรุงเทพ... มหานครแห่งการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน” ซึ่งทำให้การจัดงานแสดงสินค้าในกรุงเทพฯเพิ่มขึ้น 10-15% ต่อปี

สำหรับแผนกลยุทธ์ หรือ Road Map ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (2556-2558) นั้น สสปน.จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเวทีหลักในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในเรื่องของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ และผลักดันอุตสาหกรรมหลักของในประเทศไทยด้านการผลิตและส่งออกผ่านเวทีการแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติมีการเติบโตได้เกือบ 30% และสามารถสร้างรายได้กว่า 30,000 ล้านบาท

“ในอีก 3 ปีข้างหน้า สสปน.ได้มีการกำหนดแผน Road Map ใหม่ ที่จะเป็นการขยายเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ให้ครอบคลุมทั้งประเทศไทย สอดรับกับปัจจัยในประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ”นายธงชัย กล่าว

ในส่วนของการกำหนดเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทย คือ “ประเทศไทย..เวทีการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ Thailand, An Exhibition Platform for AEC ซึ่ง สสปน.จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือ และเป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติของไทย

โดยชู 3 บทบาทหลัก ได้แก่ 1.ผู้เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ (Connector/ Facilitator) เน้นการเชื่อมโยง และสนับสนุนภาคเอกชนขยายเครือข่ายทางธุรกิจ ,2.พันธมิตรทางการตลาด (Marketer/ Partner) เน้นการทำการตลาดต่างประเทศและพัฒนาแคมเปญการตลาด รวมถึงการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร และ3.เน้นบทบาทของ “ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆ” และขับเคลื่อนอุตสาหกรรม (Creator/ Initiator) โดยชูบทบาทการกำหนด ริเริ่ม มุ่งเน้นการหาโอกาสและดึงงานระดับนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยในการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติและเป็นเวทีการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                ส่วนแผน Road Map ในปี 2556 จะเน้นหนักถึงบทบาทของฝ่ายงานแสดงสินค้านานาชาติ ในการเป็นผู้เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ ผ่าน 4 แนวทางการปฏิบัติงานหลัก คือ 1.การสร้างแบรนด์ (Branding), 2.การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Marketing Communication), 3.แคมเปญการตลาด (Marketing Promotion) และ4.การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างงานแสดงสินค้าใหม่ หรือเมกะอีเว้นท์
 

NEWS & TRENDS