สสว.จัดงาน Expoหนุนเชื่อม SME ไทยสู่สากล

สสว. จัดงาน “Thailand SME Expo 2012” งานยิ่งใหญ่ประจำปีที่จะรวมทุกสิ่งเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะ ทั้งกิจกรรมเสริมความรู้ด้วยการสัมมนาและฝึกอาชีพกว่า 20 หัวข้อ ให้คำปรึกษาฯ จากกูรูมืออาชีพกว่า 10 สาขา เปิดมิติการจับคู่ธุรกิจ SMEs กับคู่ค้ารายใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น ตุรกี จีน และกลุ่ม AEC ฯลฯ พร้อมพบสินค้า SME ระดับ Premium กว่า 400 ร้านค้า ทั่วประเทศ รวมทั้งบริการของภาครัฐ-เอกชน และสถาบันการเงินที่ครบวงจรธุรกิจรวมกว่า 30 แห่ง เชื่อมั่นตลอด 4 วันของการจัดงานจะเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท

 


สสว. จัดงาน “Thailand SME Expo 2012” งานยิ่งใหญ่ประจำปีที่จะรวมทุกสิ่งเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะ ทั้งกิจกรรมเสริมความรู้ด้วยการสัมมนาและฝึกอาชีพกว่า 20 หัวข้อ ให้คำปรึกษาฯ จากกูรูมืออาชีพกว่า 10 สาขา เปิดมิติการจับคู่ธุรกิจ SMEs กับคู่ค้ารายใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น ตุรกี จีน และกลุ่ม AEC ฯลฯ พร้อมพบสินค้า SME ระดับ Premium กว่า 400 ร้านค้า ทั่วประเทศ รวมทั้งบริการของภาครัฐ-เอกชน และสถาบันการเงินที่ครบวงจรธุรกิจรวมกว่า 30 แห่ง เชื่อมั่นตลอด 4 วันของการจัดงานจะเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท 

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งปัจจุบันกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 2.65 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของวิสาหกิจทั้งหมด แต่ที่ผ่านมา SMEs ต้องประสบภาวะการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นช่องทางในการขยายโอกาสทางธุรกิจ และต่อยอดการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับผู้

ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดงาน Thailand SME Expo 2012 ขึ้น 

“การจัดงานงาน Thailand SME Expo 2012 ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2553 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในปี 2554 ซึ่งทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมงานรวมเกือบ 100,000 คน มีเม็ดเงินจากการออกร้านจำหน่ายสินค้า การจับคู่ธุรกิจ การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า และยอดเสนอขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมกว่า 3,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการ SMEs ยังได้รับประโยชน์จากบริการต่างๆ ภายในงานอีกมากมาย จึงได้นำมาสู่การจัดงานครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “SMEs Community & Share” ซึ่งหมายถึงการรวมตัวของ SMEs ที่จะก่อให้เกิดการและเปลี่ยนระหว่างกันอย่างหลากหลาย โดยจะจัดระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย. 2555 ที่ ฮอลล์ 5-6 และห้อง Jupiter 8-10  อิมแพ็ค เมืองทองธานี” 

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯ (สสว.) เปิดเผยว่า งาน Thailand SME Expo 2012 นี้ จะเป็นงานที่รวบรวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะ เข้ามาไว้ในงานเดียว ซึ่งเชื่อมั่นว่างานนี้จะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่เชื่อมโยงทุกสิ่งที่ SMEs ต้องการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างครบวงจร โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs ผู้สนใจจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา ฝึกอาชีพ และรับคำปรึกษาทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 800 ราย ผู้ประกอบการ SMEs มีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศจากการจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 800 คู่ คาดว่าจะมีเม็ดเงินจากการจำหน่ายสินค้าและการจับคู่ธุรกิจ ภายในงานรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท” 
 

NEWS & TRENDS