ธปท.ชี้แนวโน้มไตรมาส 4 สินเชื่อ SME ขยายตัวเพิ่ม

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงาน ว่าในช่วงไตรมาส 3 ปี 2555 สินเชื่อยังคงขยายตัวดีต่อเนื่องทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อครัวเรือน สถาบันการเงินประเมินว่าธุรกิจต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และสะสมสินค้าคงคลังขณะที่อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันไม่เป็นอุปสรรคต่อความต้องการสินเชื่อของภาคธุรกิจ อย่างไรก็ดีสถาบันการเงินเริ่มระมัดระวังเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อที่อาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก จึงเข้มงวดมาตรฐานการให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจ SMEs

 


ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงาน ว่าในช่วงไตรมาส 3 ปี 2555 สินเชื่อยังคงขยายตัวดีต่อเนื่องทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อครัวเรือน สถาบันการเงินประเมินว่าธุรกิจต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และสะสมสินค้าคงคลังขณะที่อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันไม่เป็นอุปสรรคต่อความต้องการสินเชื่อของภาคธุรกิจ อย่างไรก็ดีสถาบันการเงินเริ่มระมัดระวังเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อที่อาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก จึงเข้มงวดมาตรฐานการให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจ SMEs

ขณะที่สินเชื่อในไตรมาส 4 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทั้งสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs ทั้งระยะสั้น และระยะยาว คาดว่าสินเชื่อจะขยายตัวดีในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในประเทศ อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วน ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างค้าส่งค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้สถาบันการเงินบางแห่งมีแนวโน้มขยายการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs ในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ่มากขึ้น เช่น ผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้กระจายสินค้าของธุรกิจขนาดใหญ่

สินเชื่อภาคครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวดี สินเชื่อที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ฟื้นตัว ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆมีแนวโน้มขยายตัวดีตามการบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินยังระมัดระวัง ความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อจากผลของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้สินเชื่อจากไตรมาสก่อน

 
 
 

NEWS & TRENDS