รัฐพัฒนาฉลากรักษ์โลกรับมือปัญหากีดกันการค้า

นาย วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ตัวฉลากรักษ์โลก ซึ่งสวทช.โดยเอ็มเทค ร่วมกับ 5 หน่วยงานประกอบด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมควบคุมมลพิษ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สภาอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ร่วมกันพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองเพื่อสร้างมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะพัฒนาตนเองและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้วยกลไกฉลากสิ่งแวดล้อม รวม ไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล โดยนายวรวัจน์ ฯ เปิดเผยว่า

 

นาย วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ตัวฉลากรักษ์โลก ซึ่งสวทช.โดยเอ็มเทค ร่วมกับ 5 หน่วยงานประกอบด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมควบคุมมลพิษ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สภาอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ร่วมกันพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองเพื่อสร้างมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะพัฒนาตนเองและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้วยกลไกฉลากสิ่งแวดล้อม รวม ไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล  โดยนายวรวัจน์ ฯ  เปิดเผยว่า

“ขณะนี้หลายประเทศให้ความสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าโดยใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภคที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญแทนที่กำแพงภาษีซึ่งจะหมดไป หลังจากการลงนาม FTA "

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งมาตรการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิง พาณิชย์ทั้งในกระบวนการ ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้ ซื้อและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช.เอ็มเทคและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง มาตรฐานสิ่งแวด ล้อมได้ร่วมกันพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง หรือฉลากรักษ์โลก โดยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมใหม่นี้จะให้แนวทางที่เหมาะสมต่อผู้ประกอบการในการที่จะพัฒนาและเพิ่ม มูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยกลไกของฉลากสิ่งแวดล้อมให้สามารถ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของตนเองรวมไปถึง การเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน ในระดับสากล”

ด้านนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า การประกวด EcoDesign Award มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการออกแบบที่คำนึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น ระบบ  อีกทั้งยังเป็นการคิดค้นและพัฒนาความรู้ วิธีการ ตลอดจนกระบวนการทางเทคโนโลยีต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดประกวดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 โดยเริ่มการจัดประกวดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเน้นการ ออกแบบด้วยแนวคิด “3R Reduce Reuse Recycle” โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต และได้มีการ จัดประกวดต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2553 ในแนวทางเดียวกัน  ภายใต้แนวคิด "ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาเรา จะเน้นการสร้างความตระหนัก และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ นักเรียน นักศึกษา นักออก แบบ และผู้ประกอบการทั่วไป ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้แนวทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถชี้วัดและเปรียบเทียบความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็น ระบบ และ มีมาตรฐานเดียวกัน

สำหรับปีนี้ได้มีการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากลมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการนำมาใช้จริงและ ขยายผลในเชิงพาณิชย์ และการมีมาตรฐานชี้วัดในระดับสากล ดังนั้นศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จึงได้พัฒนาระบบ ฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง หรือ “ฉลากรักษ์โลก” อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14021

การแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ “ฉลากรักษ์โลก” นอกจากจะช่วยผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังช่วยกีดกันสินค้าคุณภาพต่ำ และเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ พร้อมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนอกจาก 14 ประเด็นข้างต้น มาตรฐาน ISO 14021 ยังกล่าวถึง การแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอีก 2 ประเด็น คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ความยั่งยืน อัน จะนำไปสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ผลการตัดสินการประกวดในครั้งนี้

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ผลงานเครื่องทำน้ำร้อนฟรีจากแอร์
เจ้าของผลงาน คุณซะรอ บู่ซัน เบอร์โทร 081 833 1848 คุณประณิธาน วารีกุลเบอร์โทร 080 7097009

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัลคือ
ผลงานบรรจุภัณฑ์ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท เจ้าของผลงาน คุณ ฉัตรชัย ระเบียบธรรม เบอร์โทร 089 4564374 หรือโทร 083 311 3073

ผลงาน SEED ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท เจ้าของผลงานคุณนวพล จิตตอารี เบอร์โทร 081 8251326 และคุณศุภลักษณ์ เขื่อนเพชร เบอร์โทร 084 615 6561
 

NEWS & TRENDS