ครม. ไฟเขียวต่ออายุโครงการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ครม. อนุมัติต่ออายุโครงการนำร่องระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน ที่ไทย ร่วมกับบรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ไปถึงปี 2558 และไฟเขียวให้ไทยเข้าร่วมโครงการนำร่องอีกโครงการ ร่วมกับอินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ พร้อมแก้ไขใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D เรื่องการยกเลิกการระบุราคาสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง หรือ ราคา FOB เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ส่งออก โดยจะเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา 190 ก่อน

 


ครม. อนุมัติต่ออายุโครงการนำร่องระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน ที่ไทย ร่วมกับบรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ไปถึงปี 2558 และไฟเขียวให้ไทยเข้าร่วมโครงการนำร่องอีกโครงการ ร่วมกับอินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ พร้อมแก้ไขใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D เรื่องการยกเลิกการระบุราคาสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง หรือ ราคา FOB เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ส่งออก โดยจะเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา 190 ก่อน 
นางพิรมล  เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อาเซียนกำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจการอาเซียน การมีเกณฑ์การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ง่ายต่อการปฏิบัติและสะท้อนกับสภาพการค้าของโลกปัจจุบัน จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับ    ผู้ส่งออก อีกทั้งจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรีในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกับไทย โดยเฉพาะเมื่ออาเซียนเป็นคู่ค้าและตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 1 ของไทย 

นางพิรมล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา มีมติในเรื่องการดำเนินการเรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียนใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การต่ออายุโครงการนำร่องการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน ซึ่งไทยดำเนินการอยู่แล้วร่วมกับบรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ไปถึงปี 2558 ซึ่งผู้ส่งออกที่ใช้ระบบดังกล่าวสามารถปฏิบัติไปได้โดยต่อเนื่อง พร้อมกับเห็นชอบให้ไทยร่วมโครงการนำร่องการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเพิ่มเติมกับอินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ส่งออกในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง แทนการใช้หนังสือรับรอง Form D ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ และเตรียมความพร้อมของไทย ก่อนที่อาเซียนจะนำระบบดังกล่าวมาใช้จริงในปี 2558 

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบการแก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ในเรื่องการระบุมูลค่าของสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง (FOB value) ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ของอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อพัฒนาการในกระบวนการผลิตและการค้าในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะการค้าที่มีรูปแบบห่วงโซ่อุปทานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่ออาเซียนเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 

NEWS & TRENDS