อุตฯลงพื้นที่ภาคอีสานตรวจโครงการ OPOAI

กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจจำหน่ายเนื้อโคขุน สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด จังหวัดสกลนคร และกลุ่มธุรกิจจำหน่ายข้าว บริษัท มุกดาธัญญทิพย์ จำกัด จังหวัดมุกดาหาร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ในภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product หรือ OPOAI ในพื้นที่ภาคอีสาน หวังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน (AEC) ปี 2558

 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจจำหน่ายเนื้อโคขุน สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด  จังหวัดสกลนคร  และกลุ่มธุรกิจจำหน่ายข้าว บริษัท มุกดาธัญญทิพย์  จำกัด จังหวัดมุกดาหาร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  ในภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product หรือ OPOAI ในพื้นที่ภาคอีสาน หวังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน (AEC) ปี 2558

นายสมชาย  หาญหิรัญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และจัดทำโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product หรือ OPOAI  ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา  และจนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 600 แห่ง มีผลตอบแทนที่สามารถวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้กว่า 2,600 ล้านบาท 

สำหรับในปี 2555 นี้ มีสถานประกอบการ  เข้าร่วมโครงการมากถึง 158  แห่งจาก 75 จังหวัดทั่วประเทศ โดยขณะนี้การดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับผลสำเร็จมากกว่า 80 % แล้ว ดังนั้น จึงได้นำคณะผู้บริหาร รวมถึงสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว

สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีสถานประกอบการที่มีผลสัมฤทธิ์ดีเด่นจากการเข้าร่วมโครงการฯ  ในการพัฒนา 6 แผนงานหลัก ประกอบด้วย 1. การบริหารจัดการโลจิสติกส์  2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  3. การปรับปรุงคุณภาพและการพัฒนางาน  4. การลดต้นทุนพลังงาน  5. การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล และ  6. กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด  โดยสามารถสร้างเสริมศักยภาพของสถานประกอบการเพิ่มสูงขึ้น ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ อันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวให้เข้มแข็งทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อพร้อมสู้กับประเทศอื่น ๆ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ อีกทั้งยังสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรของประเทศ ให้สามารถรองรับ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 
 

NEWS & TRENDS