โพล์ระบุนักการเมืองต้นตอปัญหาคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผยผลสำรวจเรื่อง “คอร์รัปชั่น” ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขด่วนจากปัญหาคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน ในแวดวงของการเมืองไทย พบว่า “ความซื่อสัตย์ สุจริต”เป็นสิ่งที่ต้องเร่งปลูกฝังเร่งด่วน โดยพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนักการเมืองไทยที่ต้องเร่งแก้ไข 5 อันดับแรก คือ 1.การทุจริต คอร์รัปชั่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง 40.11% 2.ขาดความสามัคคี ขัดแย้งแตกแยก ใส่ร้ายป้ายสีกัน 26.52% 3.แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพรรคพวก 13.46% 4.การใช้อำนาจหน้าที่และอิทธิพลทางการเมืองในทางที่ผิด 10.87% และ 5.เล่นเกมการเมืองมากเกินไป ไม่เคารพกฎ กติกา 9.04%

 

 
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผยผลสำรวจเรื่อง “คอร์รัปชั่น” ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขด่วนจากปัญหาคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน ในแวดวงของการเมืองไทย พบว่า “ความซื่อสัตย์ สุจริต”เป็นสิ่งที่ต้องเร่งปลูกฝังเร่งด่วน โดยพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนักการเมืองไทยที่ต้องเร่งแก้ไข 5 อันดับแรก คือ 1.การทุจริต คอร์รัปชั่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง 40.11% 2.ขาดความสามัคคี ขัดแย้งแตกแยก ใส่ร้ายป้ายสีกัน 26.52% 3.แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพรรคพวก 13.46% 4.การใช้อำนาจหน้าที่และอิทธิพลทางการเมืองในทางที่ผิด 10.87% และ 5.เล่นเกมการเมืองมากเกินไป ไม่เคารพกฎ กติกา 9.04%

ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้น จะต้องมีการปลูกฝังความซื่อสัตย์อย่างจริงจังเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน 3,559 คน ต่อคำถามที่ว่าความซื่อสัตย์สุจริตของคนไทยในภาพรวมพบว่า 59.93% คิดว่ามีค่อนข้างน้อย เพราะค่านิยมของสังคมเปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่ลุ่มหลงวัตถุนิยม จะเห็นได้ว่าการทุจริตมีอยู่ในทุกวงการ ฯลฯ 30.76% คิดว่ามีน้อย เพราะสังคมเสื่อมโทรม มีค่านิยมในทางที่ผิด มีตัวอย่างที่ไม่ดีให้เห็นมากมายในสังคมโดยเฉพาะแวดวงการเมือง ฯลฯ ส่วน 8.08% คิดว่ามีค่อนข้างมาก เพราะเชื่อว่าในสังคมไทยยังมีคนดี คนซื่อสัตย์อยู่มาก แต่ก็มีแนวโน้มที่จะลดน้อยลง ฯลฯ ขณะที่ 1.23% คิดว่ามีมาก เพราะถ้ามีคนทุจริตคดโกงอยู่ในสังคมมากกว่าคนดี คนซื่อสัตย์ สังคมคงอยู่ไม่ได้

ส่วนสาเหตุที่ทำให้ “ความซื่อสัตย์สุจริต” ของ “คนไทย” ลดน้อยลง 34.42% เห็นว่าความเห็นแก่ตัวความละโมบ กิเลส ตัณหาที่มีมากขึ้น ขาดการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ 24.08% เห็นว่าขาดแบบอย่างที่ดี พบเห็นการทุจริตมากมาย โดยเฉพาะแวดวงราชการและนักการเมือง

NEWS & TRENDS