รัฐร่วมม.ชินวัตรเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทย

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในปี 2558 มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของแรงงานไทย จึงต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยชินวัตรในการขับเคลื่อนกลไกดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การแก้ปัญหาความอ่อนด้อยด้านภาษาและไอทีของแรงงาน ด้วยการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง ภาษาอาเซียน และวัฒนธรรมอาเซียน เป็นต้น

 


นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในปี 2558 มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของแรงงานไทย จึงต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยชินวัตรในการขับเคลื่อนกลไกดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การแก้ปัญหาความอ่อนด้อยด้านภาษาและไอทีของแรงงาน ด้วยการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง ภาษาอาเซียน และวัฒนธรรมอาเซียน เป็นต้น

ส่วนด้านไอทีก็จะมีการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากร/ครูฝึกของกรมฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับแรงงาน และกรมฯ ยังจะให้การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองสถานประกอบกิจการสามารถนำไปใช้ฝึกอบรมและนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ได้ รวมถึงร่วมกันจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารนานาชาติ และจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านอาหาร และขยายไปยังสาขาอาชีพอื่นๆ อีกด้วย โดยมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันแรงงานไทยให้สามารถแข่งขันในเวที AEC และนานาชาติต่อไป

NEWS & TRENDS