ธสน. ปล่อยกู้ 70 ล้านหนุน SME ไทยลงทุนสปป.ลาว

นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และนายพีระ อินทรทูต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย น้ำประปา หลวงพระบาง จำกัด ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวของ ธสน. จำนวน 70 ล้านบาท เพื่อให้บริษัท เอเชีย น้ำประปา หลวงพระบาง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท วอเตอร์โซลูชั่น จำกัด นำไปใช้ลงทุนก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาและบริหารจัดการธุรกิจผลิตน้ำประปา และขายให้แก่รัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง เพื่อใช้อุปโภคบริโภค รองรับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว บริการ และเศรษฐกิจโดยรวมของหลวงพระบาง สปป.ลาว ณ ธสน. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

 

 
นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และนายพีระ อินทรทูต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย น้ำประปา หลวงพระบาง จำกัด ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวของ ธสน. จำนวน 70 ล้านบาท เพื่อให้บริษัท เอเชีย น้ำประปา หลวงพระบาง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท วอเตอร์โซลูชั่น จำกัด นำไปใช้ลงทุนก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาและบริหารจัดการธุรกิจผลิตน้ำประปา และขายให้แก่รัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง เพื่อใช้อุปโภคบริโภค รองรับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว บริการ และเศรษฐกิจโดยรวมของหลวงพระบาง สปป.ลาว ณ ธสน. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
 
สำหรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อของ ธสน. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยที่มีศักยภาพ ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบน้ำประปาออกไปรับงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้าน รองรับความต้องการน้ำประปาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวเมืองและเศรษฐกิจหลวงพระบาง
 
“นับเป็นอีกบทบาทหนึ่งของ ธสน. ในการสนับสนุนการขยายการลงทุนในต่างประเทศของนักธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียนโดยรวม” นายคนิสร์ กล่าว
 
ทั้งนี้ บริษัท เอเชีย น้ำประปา หลวงพระบาง จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท วอเตอร์โซลูชั่น จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นนักลงทุน SMEs ไทยที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจน้ำประปาทั้งในประเทศไทยและประเทศในแถบอาเซียน
 

NEWS & TRENDS