มทร.รัตนโกสินทร์ แลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับ Southwestern University of Economics and Finance

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี และ ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) เข้าพบ Li Yongqiang รองอธิการบดี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคณบด..
     ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี และ ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) เข้าพบ Li Yongqiang รองอธิการบดี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย Southwestern University of Economics and Finance ณ มณฑลเสฉวน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรร่วมในอนาคต

     มหาวิทยาลัย Southwestern University of Economics and Finance เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Three) ของจีนด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน การเข้าพบและความร่วมมือที่จะมีขึ้นนี้เป็นนิมิตหมายอันดีในการเพิ่มพูนคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในระดับนานาชาติตามแนวทาง MOVEUP ของมหาวิทยาลัย ณ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน


NEWS & TRENDS