สวทช. จับมือ ปตท. ผลักดันวิทย์ฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “การนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์”
     ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “การนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์” เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำองค์ความรู้ด้านดังกล่าว  จากผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน นำร่องในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีรองผู้อำนวยการ สวทช. วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ และ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ร่วมด้วย กฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน
 

     ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการร่วมกันผลักดันให้เกิดการนำเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ไปใช้ในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทาง ปตท. มีความพร้อมในหลายๆ ด้านทั้งงานวิชาการ เทคโนโลยี บุคลากร มีศักยภาพในการส่งต่อความรู้ไปสู่ชุมชน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือดังกล่าว เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร สู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงในชุมชน


     “สวทช. จะเป็นพันธมิตรที่ดีในการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และร่วมกันสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยจะร่วมมือกับ ปตท. ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและอาหารปลอดภัย สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมถึงจะร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาสถานีเรียนรู้และสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรอัจฉริยะ พร้อมสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเกษตรกร เกษตรกรแกนนำ และเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่สามารถนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ จะส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันนำเทคโนโลยีไปขยายผลในวงกว้างได้ต่อไป” ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS