ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม "กิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม "กิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน" จำนวน 30 ท่าน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในกิจกรรม
"ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน"

วันที่ 22-23, 27, 29-30 มิถุนายน นี้
เวลา 9.00 - 18.00 น.

ณ ห้องรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงก์ค็อก 

 

1. คุณสุรชัย นิงสานนท์

2. คุณรับอรุณ สมกุศล

3. คุณกัญญารักษ์ เขือนอก

4. คุณธนิษฐา กฤตศุภฤกษ์

5. คุณตาริกา เอี่ยมลออ

6. คุณปรารถนา ม่วงงาม

7. คุณรักอรัญ สมกุศล

8. คุณพัทธนันท์ ไชยดิรก

9. คุณปรารถนา เสนานุช

10. คุณปภาณิน มะริด

11. คุณอัจฉริยวรรณ โตดิลกเวชช์

12. คุณสันต์อาวี กรรณล้วน

13. คุณพาขวัญ นรากรพิจิตร์

14. คุณณัฐพัชร์ วราสุทธิไพศาล

15. คุณพิชญา ธนะกมลประดิษฐ์

16. คุณกัลยรัตน์ ดวงรัตนเลิศ

17. คุณปิยฉัตร สุ่มมาตย์

18. คุณจิตติกร เตชะเรืองจิต

19. คุณเนตรชนก วิถุนัด

20. คุณริศรา วินิจชัยนันท์

21. คุณธฤตา อมรศิริสมบูรณ์

22. คุณชาญวิทย์ รัตนราศรี

23. คุณจรีพร ไพรัศมีพูลกุล

24. คุณกันต์สินี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

25. คุณชุลีกร สถิตพงศ์พิพัฒน์

26. คุณชาญชัย พงษ์พยอม

27. คุณกฤษณ์ เทพชะนะกุล

28. คุณสรณ์ปกรณ์ ศิรการบัณฑิตย์

29. คุณศิริพรรณ เจริญจิตสวัสดิ์

30. คุณนัจนันท์ สิทธินาม

NEWS & TRENDS