ไมโครซอฟท์จับมือสภาอุตฯ ปฏิรูปภาคการผลิตยุคดิจิทัลด้วย AI

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) เชิญผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมมาเปิดมุมมองใหม่ ชูศักยภาพของ AI เทคโนโลยีอัจฉริยะที่เป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

     ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) เชิญผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมมาเปิดมุมมองใหม่ในการนำภาคอุตสาหกรรมก้าวสู่ Industry 4.0 ในงาน CEO Envisioning Day เพื่อชูศักยภาพของ AI เทคโนโลยีอัจฉริยะที่เป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล
 

     รายงานวิจัยร่วมระหว่างไมโครซอฟท์และไอดีซี ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจเติบโตก้าวไกลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วย AI ซึ่งศึกษาผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบุว่า 76 เปอร์เซ็นต์ ของผู้นำธุรกิจภาคการผลิตมองว่า AI จะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจภายในช่วง 3 ปีข้างหน้า และอาจเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นได้เกือบ 2 เท่า แต่มีเพียง 41 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่ได้เริ่มนำ AI มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานในองค์กร
 

     ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “AI เป็นนวัตกรรมที่กำหนดทิศทางแห่งอนาคตของโลกธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม แต่กลับมีองค์กรภาคอุตสาหกรรมเพียง 9 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่นำ AI เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์หลักของธุรกิจแล้ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างน่ากังวล ท่ามกลางแรงกดดันจากการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้นำองค์กรในภาคการผลิตจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาความพร้อมในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้อย่างเต็มตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลิต ที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน”
 

     ผลการสำรวจของไมโครซอฟท์และไอดีซีนี้ยังเผยว่า ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมยังขาดความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจ และข้อมูล ผู้ประกอบการจึงควรให้เร่งพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพื่อไม่ให้ธุรกิจเสียเปรียบในการแข่งขัน
 

     ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่ภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแนวคิด ปรับกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กรให้เปิดรับการใช้เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่ง AI อย่างเต็มตัวและแพร่หลาย รวมถึงการเปิดรับความร่วมมือกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับทุกฝ่าย จนนำไปสู่การยกระดับธุรกิจภาคการผลิตในองค์รวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมหลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล หรือ eDIT (Executive Program in Digitalization Industry of Thailand) ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งหวังจะช่วยผลักดันและกระตุ้นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Industry 4.0 อย่างจริงจัง”
 

     นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ยังร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะรวมถึงการสร้างโอกาสการฝึกงานให้กับนักศึกษา อันจะเป็นการพัฒนาแรงงานคุณภาพซึ่งมีทักษะจำเป็นต่างๆ ในยุคดิจิทัลเพื่อป้อนบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
 

     ในส่วนของภาคการศึกษา ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มองว่าการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญในการสานต่อกลยุทธ์ปฏิรูปธุรกิจให้กลายเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ “ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการปรับกลยุทธ์มุ่งสู่ยุคดิจิทัลยังต้องการพันธมิตรที่สามารถเปลี่ยนแผนงานให้เป็นระบบที่ใช้งานได้จริง ขณะที่พันธมิตรกลุ่มนี้ก็ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำงาน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรต้องร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพื่อสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่แข็งแรงให้กับประเทศไทย” ศ.ดร. สุชัชวีร์กล่าว
 

     “นอกจากนี้ ภาคเอกชนเองก็ต้องปลูกฝังทัศนคติในเชิงรุกให้มากขึ้น และพยายามวางเป้าหมายให้องค์กรก้าวขึ้นไปแข่งขันกับผู้นำในอุตสาหกรรมของตนเอง เพราะการแข่งกับตัวเองในยุคที่ธุรกิจทั่วโลกมีโอกาสในการแข่งขันและเติบโตมากกว่าที่เคยคงไม่เพียงพออีกต่อไป”
 

www.smethailandclub.com 
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี 

NEWS & TRENDS